KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

„Co zrobić z tą górą śmieci”(program realizowany w latach 2000-2002)

Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowane w latach 2000-2002

Miejsce prowadzenia zajęć: składowisko odpadów komunalnych w Łężycach, siedziba Związku w Gdyni

II etap kształcenia czyli klasy 4-6 szkoły podstawowej – kształcenie blokowe.

Cele edukacyjne:

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej odpadów.
 2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

Treści:

 1. Zagrożenie środowiska przed odpadami.
 2. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy na stan środowiska naturalnego.
 3. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
 4. Przykład najbliższego otoczenia: składowisko odpadów w Łężycach, gdzie obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
 5. Degradacja środowiska – przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności człowieka.
 6. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
 7. Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Osiągnięcia:

 1. Zdolność do społecznego zaangażowania w prace nad poprawą stanu środowiska naszego regionu.
 2. Znajomość określania rodzajów odpadów.
 3. Poznanie metod odzyskiwania surowców wtórnych.
 4. Dokonywanie świadomych wyborów w czasie zakupów.
 5. Zmiana indywidualnych zachowań mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Zajęcia obejmują:

 1. Wyjazd autokarem na składowisko odpadów w Łężycach.
  • Omówienie zasad bezpieczeństwa na składowisku odpadów,
  • Średnia ilość odpadów komunalnych na składowisku,
  • Selektywna zbiórka odpadów, ich podział i przygotowanie do przerobu,
  • Informacje dotyczące zachowań mieszkańców i ich wpływu na problem wzrastającej ilości produkowanych odpadów.
 2. Warsztaty w siedzibie Związku:
  • Praca nad indywidualnymi zachowaniami uczniów.
  • Ćwiczenia – dylemat moralny.
  • Dwa oblicza człowieka.
  • Metoda aktywnych wartości.
  • Zapoznanie młodzieży z metodami zmniejszania ilości odpadów.
  • Film „ Odpady – problem”.
  • Ocena zajęć.

III etap kształcenia – Gimnazjum klasy 1-3.

Cele edukacyjne:

 1. Wyzwolenie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.

Treści:

 1. Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w środowisku.
 2. Zagrożenia dla środowiska wynikające z wytwarzania odpadów.
 3. Metody utylizacji odpadów.
 4. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne zachowania.
 5. Moja rodzina w świetle wytwarzania odpadów.

Osiągnięcia:

 1. Dostrzeganie związków między naturalnymi składnikami środowiska, a działalnością człowieka.
 2. Opisywanie i wyjaśnianie zależności między zachowaniami człowieka, a stanem środowiska.
 3. Krytyczny odbiór informacji o relacjach między człowiekiem i jego działalnością, a stanem środowiska.
 4. Organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu.
 5. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.
 6. Oddziaływanie na najbliższych członków rodziny w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Zajęcia obejmują:

 1. Wyjazd autokarem na składowisko odpadów w Łężycach.
  • Omówienie zasad bezpieczeństwa na składowisku odpadów,
  • Średnia ilość odpadów komunalnych na składowisku,
  • Selektywna zbiórka odpadów, ich podział i przygotowanie do przerobu,
  • Informacje dotyczące zachowań mieszkańców i ich wpływu na problem wzrastającej ilości produkowanych odpadów.
 2. Warsztaty w siedzibie Związku:
  • Indywidualne zachowania a ilość odpadów.
  • Społeczeństwo konsumpcyjne.
  • W jaki sposób możemy wpływać na producentów?
  • Zapoznanie młodzieży z metodami zmniejszania ilości odpadów.
  • Film „ Recykling odpadów”.
  • Ocena zajęć.