KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Krajobraz i środowisko naturalne Pobrzeża Kaszubskiego na tle GZWP nr 110

Warsztaty realizowane w październiku 2005 roku przeznaczone dla młodzieży, nauczycieli oraz urzędników samorządowych z terenu działania Związku. Warsztaty obejmowały wyjazd do n/w miejsc łącznie z omówieniem następujących zagadnień:

a) Zbiornik GZWP Nr 110:

– geneza, warunki naturalne, aspekty ochrony,
– znaczenie gospodarcze Zbiornika – eksploatacja wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę na przykładzie ujęcia Reda II,
– zagospodarowanie przestrzenne – rozwój urbanistyczny.

 Schematyczny układ warstw wodonośnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110.
Schematyczny układ warstw wodonośnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110

b) Składowisko żużla i popiołu w Rewie jako dobry przykład zagospodarowanie odpadów z elekrociepłowni:

– sposób powstania składowiska,
– badania i obserwacje monitoringowe wód podziemnych,
– system odwodnień.

Składowisko żużla i popiołu w Rewie
Fot. Fot. Składowisko żużla i popiołu w Rewie

Składowisko żużla i popiołu w Rewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Rezerwat „Beka”:

– teren ochronny wybranych gatunków ptaków-ostoja ptactwa wodnego o randze europejskiej,
– ostoja roślinności słonolubnej.

Biegus zmienny (Calidris alpina) w Rezerwacie Beka
Fot. Biegus zmienny (Calidris alpina) w Rezerwacie Beka

d) Ujście Redy:

– przykład ingerencji człowieka na naturalny bieg rzeki, celem zapobiegania skutkom powodzi,
– odcinek ujściowy rzeki jako przykład tworzenia się delty,
– ostatni w Polsce przykład naturalnie uchodzącej do Zatoki Gdańskiej rzeki na niskim brzegu.

Odcinek ujściowy Redy
Odcinek ujściowy Redy
Ujście rzeki Redy
Fot. Ujście rzeki Redy