KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

„Na tropie śmieci” (program realizowany w latach 2002-2004)

Warsztaty realizowane w latach 2002-2004 dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Miejsce: zakład komunalny w wybranym mieście, wybrane miejsce segregacji odpadów, sortowania odpadów w Łężycach, siedziba Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ul. Konwaliowa 1.

A) II etap kształcenia czyli klasy IV-VI szkoły podstawowej – kształcenie blokowe.

Cele edukacyjne:

 1. Zapoznanie z metodami zapobiegania nadmiernego wytwarzania odpadów oraz sposobami ich zagospodarowania.
 2. Ukazanie zmian zachodzących w otaczającym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagospodarowania odpadów.
 3. Uświadomienie konieczności segregacji odpadów w indywidualnych gospodarstwach domowych.
 4. Zwrócenie uwagi na ogromną wartość różnych frakcji odpadów i konieczność ich odzyskiwania i przetwarzania.

Treści:

 1. Wpływ codziennych czynności i zachowań w gospodarstwach domowych na stan środowiska naturalnego.
 2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
 3. Droga odpadów od indywidualnego gospodarstwa domowego do miejsca ich wtórnego zagospodarowania oraz ostatecznej utylizacji.
 4. Kompost – wtórne zagospodarowanie odpadów organicznych.
 5. Potencjalne zagrożenie środowiska przed odpadami niebezpiecznymi, sposoby ich selektywnej zbiorki na terenie KZG.
 6. Odpady budowlane i ich zagospodarowanie.
 7. System segregacji odpadów na terenie Związku

Zajęcia obejmują:

 1. Wyjazd autokarem do:
  • wybranej firmy wywozowej;
  • wizja lokalna pojedynczego zestawu pojemników do selektywnej zbiorki odpadów;
  • wizyta w sortowni odpadów surowcowych – zapoznanie z asortymentem pozyskiwanych surowców wtórnych; przygotowanie surowców wtórnych do wywozu w celu ich przetworzenia;
 2. Warsztaty w siedzibie Komunalnego Związku Gmin:
  • zajęcia integracyjne.
  • „Sposoby zmniejszania ilości odpadów”.
  • „Szkło – plastik – makulatura odpady i surowce”.
  • dylemat moralny.
  • „Dwa oblicza człowieka”.
  • film edukacyjny – „Przetwarzanie odpadów”.
  • ocena zajęć.
B) III etap kształcenia – gimnazja klasy I – III

Cele edukacyjne:

 1. Wyzwolenie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w najbliższej okolicy.
 2. Wykazanie konieczności zapobiegania nadmiernemu wytwarzaniu odpadów oraz prezentacja sposobów ich wtórnego zagospodarowania.
 3. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagospodarowania odpadów.
 4. Uświadomienie konieczności segregacji odpadów w indywidualnych gospodarstwach domowych.
 5. Zwrócenie uwagi na ogromną wartość poszczególnych frakcji odpadów i możliwości ich wtórnego wykorzystania.
 6. Zapoznanie uczniów z drogą odpadów w procesie segregacji, doczyszczania i recyklingu.

Treści:

 1. Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w środowisku naturalnym.
 2. Ustalenie wpływu codziennych czynności i zachowań w gospodarstwach domowych na stan środowiska naturalnego.
 3. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
 4. Poznanie drogi odpadów od indywidualnego gospodarstwa do miejsc ich ostatecznej utylizacji.
 5. Odpady jako surowiec przeznaczony do odzyskania i przetworzenia.
 6. Segregacja odpadów w mojej miejscowości – zasady jej prowadzenia.
 7. Odpady organiczne jako źródło pozyskiwania energii.
 8. Zagrożenie środowiska przez odpady niebezpieczne.
 9. Odpady budowlane i ich zagospodarowanie.
 10. Wartość odpadów przeznaczonych do recyklingu.
 11. System segregacji odpadów na terenie Związku a dyrektywy Unii Europejskiej.
 12. Metody utylizacji odpadów.

Zajęcia obejmują:

 1. Wyjazd autokarem do:
  • wybranej firmy wywozowej.
  • wizja lokalna pojedynczego zestawu pojemników do selektywnej zbiorki odpadów;
  • wizyta w sortowni odpadów surowcowych – zapoznanie z asortymentem pozyskiwanych surowców wtórnych.
 2. Warsztaty w siedzibie Komunalnego Związku Gmin:
  • zajęcia integracyjne.
  • jak zadbać o redukcję ilości wytwarzanych odpadów we własnym domu.
  • „Śmieci z bliska i daleka”
  • „Wpływ odpadów niebezpiecznych na środowisko naturalne”
  • „Dar natury – odpady organiczne”
  • „Segregacja odpadów w każdej szkole”
  • film edukacyjny – „Surowce, odpady, śmieci…”
  • ocena zajęć.