KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

„Oczyszczanie ścieków” – warsztaty

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności pojęć takich jak: źródła zanieczyszczeń wód, podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń charakteryzujących ścieki, źródła powstawania ścieków oraz podstawowe etapy oczyszczania ścieków. 

Materiały Związku pomoce przy przygotowaniu uczniów do w/w warsztatów: wydawnictwa dostępne na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce „Edukacja->Materiały edukacyjne”: broszury „Z butelki czy z kranu?”, „Jak to z deszczem bywa”, „To dotknąć może także Ciebie”, „Skąd się bierze woda w kranie?”, „Wody podziemne”, „Wody powierzchniowe”, „Ochrona wód”, „Ukryte tajemnice wody”.

1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń, do wyczerpania terminów, pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-45-99 w.43. Możliwe jest również przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl.

2. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2018r. oraz luty – czerwiec 2019r., jeden lub dwa razy w miesiącu (środa), godz. 9:00 – 12:00.

3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i  Chylonki” z siedzibą w Gdynia, ul. Konwaliowa 1 oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w  Gdyni, ul. Witomińska 29 (PEWIK Gdynia).

4. W zajęciach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych lub oddziałów gimnazjalnych z terenu działania Związku, tj. miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo.

5. Czas trwania zajęć: do 3 godzin.

6. Miejsce: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”, Dębogórze Wybudowanie, ul. Długa 28, gmina Kosakowo.

7. Cele:

a) Uczeń poznaje zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków; szuka relacji między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka na Ziemi; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju;

b) Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie związane z zakresem funkcjonowania oczyszczalni ścieków; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska poprzez technologie oczyszczania ścieków; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy;

c)Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

8. Przebieg zajęć:

a) Przyjazd do Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze”, krótkie szkolenie BHP i ppoż.

b) Omówienie na schemacie technologicznym procesów realizowanych w oczyszczalni ścieków „Dębogórze”:

  • prezentacja multimedialna w sali szkoleniowej na temat technologii oczyszczania ścieków,
  • omówienie oddziaływania oczyszczalni na środowisko,
  • zrównoważony rozwój w kontekście oczyszczalni ścieków,
  • zagrożenia środowiska ze względu na prowadzoną działalność człowieka (m.in. urbanizacja, rozwój przemysłu w regionie).

c) Zwiedzanie obiektów Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze”:

  • dyspozytornia oczyszczalni – zapoznanie z systemem kontroli i sterowania procesami technologicznymi,
  • prezentacja obiektów technologicznych tj.: ciąg oczyszczania mechaniczno – biologicznego ścieków, przeróbka osadów ściekowych, spalarnia osadów.

9. Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

 

 

 

Harmonogram warsztatów w roku szkolnym 2018/2019 – POBIERZ