KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Oczyszczanie ścieków

warsztaty przeznaczone dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności pojęć takich jak: źródła zanieczyszczeń wód, podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń charakteryzujących ścieki, źródła powstawania ścieków oraz podstawowe etapy oczyszczania ścieków.

Osoba prowadząca warsztaty: przedstawiciel spółki PEWIK GDYNIA

 1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: do wyczerpania terminów, pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia faxem, nr: (58) 624-75-15.
 2. Termin realizacji: październik 2014 – czerwiec 2015, jeden raz w miesiącu (pierwsza środa miesiąca), godz. 9:00 – 12:00.
 3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK).
 4. W zajęciach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 5. Czas trwania zajęć: do 3 godzin.
 6. Miejsce: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”, gmina Kosakowo.
 7. Cele:
  • Uczeń poznaje zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków; szuka relacji między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka na Ziemi; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju;
  • Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie związane z zakresem funkcjonowania oczyszczalni ścieków; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska poprzez technologie oczyszczania ścieków; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy;
  • Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
 8. Przebieg zajęć:
  • Przyjazd do Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze”, krótkie szkolenie BHP i ppoż.
  • Omówienie na schemacie technologicznym procesów realizowanych w oczyszczalni ścieków „Dębogórze”:
   • prezentacja multimedialna w sali szkoleniowej na temat technologii oczyszczania ścieków,
   • omówienie oddziaływania oczyszczalni na środowisko,
   • zrównoważony rozwój w kontekście oczyszczalni ścieków,
   • zagrożenia środowiska ze względu na prowadzoną działalność człowieka (m.in. urbanizacja, rozwój przemysłu w regionie).
  • Zwiedzanie obiektów Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze”:
   • dyspozytornia oczyszczalni – zapoznanie z systemem kontroli i sterowania procesami technologicznymi,
   • prezentacja obiektów technologicznych:
    • ciąg oczyszczania mechaniczno – biologicznego ścieków,
    • przeróbka osadów ściekowych,
    • spalarnia osadów.

Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

HARMONOGRAM