KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Ujmowanie i uzdatnianie wody

warsztaty przeznaczone dla młodzieży szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień dotyczących podstawowych wskaźników charakteryzujących wodę przeznaczoną do spożycia oraz zapoznanie z pojęciami: obieg wody w przyrodzie, wody podziemne, zbiornik wód podziemnych, ujmowanie wody, uzdatnianie wody, stacja ujmowania wody.

Osoba prowadząca warsztaty: przedstawiciel spółki PEWIK GDYNIA.

 1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: do wyczerpania terminów, pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia faxem, nr: (58) 624-75-15.
 2. Termin realizacji: wrzesień 2014 – maj 2015, jeden raz w miesiącu (trzecia środa miesiąca), godz. 9.00 – 12.00.
 3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK Gdynia).
 4. Uczestnicy warsztatów: w zajęciach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 5. Czas trwania zajęć: do 3 godzin.
 6. Miejsce: Stacja Uzdatniania Wody „Reda”, Reda.
 7. Cele:
  • Uczeń poznaje zasady funkcjonowania stacji ujmowania i uzdatniania wody, sposoby przekazywania wody pitnej do mieszkańców; rozumie potrzebę ochrony zbiorników wód podziemnych; identyfikuje związki i zależności człowiek – środowisko przyrodnicze na przykładzie stacji uzdatniania wody; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju;
  • Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie związane z ujmowaniem i uzdatnianiem wody; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska dla zachowania stanu oraz zasobów wody pitnej; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy;
  • Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
 8. Przebieg zajęć:
  • Przyjazd do SUW „Reda”.
  • Prezentacja multimedialna w sali konferencyjnej:
   • metody i sposoby ujmowania wody,
   • metody i sposoby uzdatniania wody,
   • źródła zagrożeń dla wód podziemnych (np. urbanizacja i rozwój przemysłu w regionie),
   • zrównoważony rozwój,
   • ochrona środowiska,
  • Zwiedzanie obiektów Stacji Uzdatniania Wody „Reda”: przedstawienie urządzeń i procesów technologicznych stosowanych na obiektach.

Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

HARMONOGRAM