KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

„Ujmowanie i uzdatnianie wody”

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień dotyczących podstawowych wskaźników charakteryzujących wodę przeznaczoną do spożycia oraz zapoznanie z pojęciami: obieg wody w przyrodzie, wody podziemne, zbiornik wód podziemnych, ujmowanie wody, uzdatnianie wody, stacja ujmowania wody. 

Materiały Związku pomoce przy przygotowaniu uczniów do w/w warsztatów: wydawnictwa dostępne na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce „Edukacja->Materiały edukacyjne”: broszury „Z butelki czy z kranu?”, „Jak to z deszczem bywa”, „To dotknąć może także Ciebie”, „Skąd się bierze woda w kranie?”, „Wody podziemne”, „Wody powierzchniowe”, „Ochrona wód”, „Ukryte tajemnice wody”.

1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń, do wyczerpania terminów, pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-45-99 w.43. Możliwe jest również przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl.

2. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2018r. oraz luty – czerwiec 2019r., jeden lub dwa razy w miesiącu (środa), godz. 9.00 – 12.00.

3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ul. Witomińska 29 (PEWIK Gdynia).

4. Uczestnicy warsztatów: w zajęciach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VIII), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu działania Związku, tj. miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo.

5. Czas trwania zajęć: do 3 godzin.

6. Miejsce: Stacja Uzdatniania Wody „Reda”, Reda, ul. Mostowa 14.

7. Cele:

a) Uczeń poznaje zasady funkcjonowania stacji ujmowania i uzdatniania wody, sposoby przekazywania wody pitnej do mieszkańców; rozumie potrzebę ochrony zbiorników wód podziemnych; identyfikuje związki i zależności człowiek – środowisko przyrodnicze na przykładzie stacji uzdatniania wody; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju;

b) Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie związane z ujmowaniem i uzdatnianiem wody; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska dla zachowania stanu oraz zasobów wody pitnej; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy;

c) Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

8. Przebieg zajęć:

a) Przyjazd do SUW „Reda”.

b) Prezentacja multimedialna w sali konferencyjnej:

  • metody i sposoby ujmowania wody,
  • metody i sposoby uzdatniania wody,
  • źródła zagrożeń dla wód podziemnych (np. urbanizacja i rozwój przemysłu w regionie),
  • zrównoważony rozwój,
  • ochrona środowiska,

c) Zwiedzanie obiektów Stacji Uzdatniania Wody „Reda”: przedstawienie urządzeń i procesów technologicznych stosowanych na obiektach.

Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

 

Harmonogram warsztatów w roku szkolnym 2018/2019 – POBIERZ