KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

„Miejsce i rola szkoły w systemie zintegrowanej gospodarki odpadami”

Warsztaty dla nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych  realizowane do 2005 roku.

Zajęcia były propozycją zajęć warsztatowych, przeprowadzanych podczas szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej w placówkach oświatowych zainteresowanych działaniami na rzecz zintegrowanej gospodarki odpadami. Warsztaty miały zasygnalizować uczestnikom zagrożenia związane z rosnącą ilością odpadów w naszej cywilizacji oraz uświadomić im konieczność podjęcia spójnych działań, zarówno w środowisku szkolnym, jak i lokalnym na rzecz efektywnego rozwiązywania problematyki „śmieciowej”. Równie ważnym zamierzeniem było przedstawienie uczestnikom zajęć zasad funkcjonowania systemu MIX – zintegrowanej gospodarki odpadami, która jest wdrażana i realizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Spodziewanym następstwem prezentowanego szkolenia powinno być podjęcie przez nauczycieli i pracowników administracyjnych w niej zatrudnionych działań zmierzających do włączenia się ich placówki w realizację Programu Gospodarki Odpadami prowadzonego na terenie miasta/gminy poprzez selektywną zbiórkę odpadów powstających w placówce i domach.

Cele:

 • podniesienie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za stan środowiska naturalnego,
 • wskazanie możliwości pełnienia przez szkołę roli lokalnego ośrodka działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • uświadomienie konieczności podjęcia spójnych działań w zakresie edukacji środowiskowej, w tym na rzecz zintegrowanej gospodarki odpadami,
 • prezentacja Programu Gospodarki Odpadami jako kompleksowego rozwiązania w zakresie zintegrowanej gospodarki odpadami funkcjonującej na terenie KZG,
 • prezentacja przykładowych programów i projektów edukacyjnych, dotyczących problematyki odpadów.

Przebieg zajęć:

 • Przedstawienie tematu i celów zajęć.
 • Ustalenie pojęcia „odpady”.
 • Przedstawienie ilości i morfologii odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Trójmiasta – skala zjawiska.
 • Próba odpowiedzi na pytanie: „Jakie postępowanie z odpadami jest najlepsze?”. Warsztaty przeprowadzone metodą „czterech kątów”.
 • Krótka prezentacja zasad funkcjonowania Programu Gospodarki Odpadami zwanego Programem MIX w oparciu o materiały promocyjne i foliogramy.
 • Dyskusja z elementami burzy mózgów: „Jakie warunki muszą być spełnione, aby w naszej dzielnicy prawidłowo zadziałał Program MIX?”.
 • Prezentacja pakietu edukacyjnego „Bryza – jak ochronić środowisko” oraz projektu „Kontener… i co dalej?” jako przykładów rozwiązań funkcjonujących w konkretnych placówkach oświatowych.
 • Wnioski, dyskusja, ew. deklaracje nauczycieli na rzecz tworzenia i realizacji własnych projektów edukacyjnych dla podniesienia świadomości uczniów w zakresie zintegrowanej gospodarki odpadami.