Geograficzne

Krótka charakterystyka środowiska geograficznego gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

środowisko geograficzne
Fot. Klif w Gdyni-Redłowie

Obszar siedmiu gmin związanych z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” leży na styku dwóch większych krain fizykogeograficznych Pojezierza Kaszubskiego i Pobrzeża Kaszubskiego w północnej części województwa pomorskiego. Obecne formy terenu tu występujące są efektem działalności kilku zlodowaceń epoki czwartorzędu, a przede wszystkim ostatniego zlodowacenia północnobałtyckiego. Naniesione przez lodowiec grube warstwy osadów w dalszych epokach zostały rozmyte przez wody roztopowe i uległy różnym formom erozji, a w ostatnim czasie także działalności człowieka. To właśnie erozja rzeczna utworzyła integralne części krajobrazu gmin Komunalnego Związku takie jak Pradolina Redy-Łeby i strefa krawędziowa wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. Dziś sieć rzeczna jest tu dosyć uboga, a dnem ogromnej pradoliny, która niegdyś była korytem gigantycznej rzeki, płynie nieduża rzeka Reda. Reda tak jak i pozostałe cieki w tym obszarze znajdują swoje ujście w Zatoce Puckiej będącej wewnętrzną częścią Zatoki Gdańskiej. Mimo, że wód powierzchniowych na terenie Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” jest niewiele, to jednak obszar ten jest najbardziej zasobnym w wodę pitną obszarem w Polsce. A to dzięki najzasobniejszemu w Polsce zbiornikowi wód podziemnych. Zbiornik ten należący do jednego z 180 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP nr 110 jest ogromnym rezerwuarem wody pitnej. Jest on również jednym z najbardziej narażonych na zanieczyszczenie zbiorników wód podziemnych w kraju, ze względu na brak powierzchniowych warstw nieprzepuszczalnych. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód zbiornika jest jednym zadań Komunalnego Związku Gmin „DRiCh”.

Pradolina, bliskość Morza Bałtyckiego, urozmaicona rzeźba terenu i duże powierzchnie obszarów pokryte wpływają na panujący tu stosunkowo łagodny klimat. Cecha ta łącznie z bogatym środowiskiem przyrodniczym, bliskością dużych kompleksów leśnych oraz bazy turystycznej i dobrze rozwiniętej komunikacji, sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji tym obszarze. Występuje tu osiem szlaków turystki pieszej przebiegających przez malownicze obszary leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Darżlubskiej, jeden szlak kajakowy rzeką Redą oraz sieć ścieżek rowerowych.

autor: M.Ryś

Źródło:

  1. Szukalski J., „Środowisko Geograficzne Trójmiasta”, Gdańsk, 1974
  2. Augustowski B., „Środowisko Geograficzne Województwa Gdańskiego w Zarysie”, Gdańsk, 1969
  3. Moniak. J., „Studium Geograficzno-Przyrodniczo-Ekonomiczne Województwa Gdańskiego”, Gdańsk, 1974