GZWP w rejonie KZG

Do wyznaczenia Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), zwanych także subzbiornikami, ustalono następujące ilościowo-jakościowe kryteria: wydajność potencjalna otworu studziennego powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d, przewodność powyżej 10 m2/h oraz warunek czystości wody, która jako źródło wody pitnej nie wymaga procesów uzdatniania lub może być uzdatniana w prosty sposób (Raport o stanie środowiska, 1999). Na obszarze Polski wydzielono 180 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Z ogólnej liczby GZWP wydzielono 53 zbiorniki najzasobniejsze które stanowią 29,4% wszystkich GZWP. Stanowią one aż 78,9% wszystkich zasobów. W Województwie Pomorskim wyodrębniono 20 GZWP, których zasięg i proponowane obszary nakładają się w całości lub częściowo na zasięg administracyjny województwa. W granicach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” znajdują trzy, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne, z dnia 10 grudnia 2002 r. przyporządkowane są do Dorzecza Wisały.

Tabela 1. Porównanie GZWP położonych na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki”
Numer Zbiornika Nazwa Zbiornika Wiek i geneza wodonośna Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] Ustalone zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d]
GZWP 110 Pradolina Kaszuby QP 125 160,8
GZWP 111 Subniecka Gdańska K 110 brak danych
GZWP 109 Dolina Kopalna Żarnowiec QK 14 21,60

QP – czwartorzęd pradolinny, K – kreda, QK – czwartorzęd, dolina kopalna

gzwp_w_rejonie_kzg1

Jednym z najzasobniejszych zbiorników w kraju jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110 („Pradolina Kaszubska”). Zbiornikowi temu poświęcony jest oddzielny rozdział na naszej stronie zawierający jego szczegółową charakterystykę. Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” spełnia istotną rolę w koordynowaniu działań mających na celu ochronę zasobów wodnych tego zbiornika przed zanieczyszczeniami, na które jest on bardzo podatny.

Zbiornik Subniecka Gdańska (GZWP nr 111) jest mało rozpoznany. Występuje on na znacznych głębokościach. Zajmuje powierzchnię ok. 4000 km2, obejmując znaczną część Pojezierza Kaszubskiego oraz obszary nizinne strefy przymorskiej. Jego warstwy wodonośne zbudowane są z frakcji piaszczystej wytworzonej z drobnoziarnistych piasków glaukonitowo-kwarcowych i glaukonitowych, podrzędnie przewarstwionych kruchymi piaskowcami oraz piaszczystymi gezami. Strop piaszczystej warstwy wodonośnej zalega przeważnie na rzędnych od –100 do -140 m n.p.m. i zapada w kierunku południowo-wschodnim. W północnych krańcach swojego zasięgu miąższość warstwy wodonośnej Zbiornika wynosi około 39 do 46 m, w rejonie Gdyni około 70 m, a w okolicach Redy osiąga 96 m. Wody tego zbiornika charakteryzują się bardzo dobrą jakością, należą do typu wodorowęglanowo-sodowego (HCO3-Na) (Niesyt, Piekarek-Jankowska, 1998). Ze względu na głębokie położenie zbiornika ujmowanie jego wód wymaga wiercenia głębokich studni, ma to jednak korzystny wpływ na ochronę zbiornika przed zanieczyszczeniami.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 109 („Dolina Kopalna Żarnowiec”) jest jednym z mniejszych zbiorników w województwie. Położony jest w powiecie Wejherowskim, częściowo pod jeziorem Żarnowieckim. Wytworzył się w podłużnej dolinie rynnowej pochodzącej ze wcześniejszych epok geologicznych (dolina kopalna), która w skutek działalności lodowca i wód roztopowych wypełniona została piaskami i żwirami wodonośnymi. Powierzchnia GZWP 109 wynosi zaledwie ok. 15km2 a jego przypuszczalny obszar spływu wód podziemnych liczy 110km2, przekłada się to na zasobność zbiornika (568,1 m3/h).

Źródło:

  • Niesyt J., Piekarek-Jankowska H., 1998, Wody podziemne i ich wykorzystanie w gdyńskim systemie wodociągowym, [w] Zespół miejski Gdyni, red. Piekarek-Jankowska H., Dutkowski M., Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk,
  • Raport o stanie środowiska naturalnego powiatu wejherowskiego (stan na 2001 rok)