Gdynia 2009

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
 • Ceny i stawki opłat w okresie:
  • – 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

I. USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

L.P. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj ceny/ opłaty Cena / opłata w zł netto*
1 Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe Cena za dostarczoną wodę 2,93/m3
2 Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych Cena za dostarczoną wodę 2,97/m3
3 Pozostali odbiorcy nie wymienieni w poz. 1 i 2. Cena za dostarczoną wodę 2,99/m3
4 Odbiorcy posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu dodatkowego wodomierza 3,01/1 odczyt
5 Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według zużycia w lokalach. Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu wodomierza 3,01/1 odczyt
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności 2,78/1 fakture

II. USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ( wszystkie grupy odbiorców)

Nr grupy Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj ceny/ opłaty Cena netto w zł za jedn. miary
1 Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe Cena za odbiór ścieków 3,74/m3

III. ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W PUNKTACH ZLEWNYCH

Nr grupy Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj ceny/ opłaty Cena netto w zł za jedn. miary
1 Dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych Cena za odbiór nieczystości ciekłych 6,07/m3

* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.

IV. STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZENIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Kategoria I

Taryfowa grupa odbiorców Wskaźnik / kategoria Jedn. miary Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka opłaty / netto
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń ChZT mg O2/dm3 1 500,00 1,37 zł/kg
BZT5 mg O2/dm3 750,00 2,69 zł/kg
Zawiesiny ogólne mg/dm3 600,00 3,61 zł/kg
Azot ogólny mg N/dm3 50,00 19,34 zł/kg
Azot amonowy mg N-NH4+/dm3 35,00 24,34 zł/kg
Fosfor ogólny mg P/dm3 10,00 108,52 zł/kg
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 100,00 12,43 zł/kg

Kategoria II

Taryfowa grupa odbiorców Wskaźnik / kategoria Jedn. miary Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka opłaty / netto
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń Miedź mg Cu/ dm3 1,00 2,54 zł/g
Kadm mg Cd/ dm3 0,40 109,06 zł/g
Nikiel mg Ni/ dm3 1,00 39,39 zł/g
Ołów mg Pb/ dm3 1,00 15,34 zł/g
Cynk mg Zn/ dm3 5,00 0,18 zł/g
Chrom mg Cr/ dm3 1,00 8,75 zł/g
Rtęć mg Hg/ dm3 0,06 436,25 zł/g

Kategoria III

Taryfowa grupa odbiorców Wskaźnik / kategoria Jedn. miary Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka opłaty / netto
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń Chlorki mg Cl/ dm3 1 000,00 0,94 zł/kg
Siarczany mg SO4/ dm3 500,00 1,50 zł/kg

* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.

Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest ograniczony: od strony południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej Morskim Portem Gdynia S.A., od strony północno-wschodniej kanałem portowym, od strony południowo-zachodniej terenami należącymi do PKP, ulicą Energetyków oraz na obszarze ograniczonym ulicami: Energetyków i Gołębią, położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście
 • Okres obowiązywania aktualnej taryfy:
  • 2 lutego 2009 r. do 1 lutego 2010 r.
 • Taryfa:
L.p. Taryfowa grupa odbiorców zł netto* /1m3 dostarczonej wody zł netto* /1m3 odebranych ścieków
1 Sprzedaż na cele socjalno-bytowe 1,69 4,68
2 Sprzedaż na cele przemysłowe 1,78 4,68

* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmuje następujący obszar: Aleja Zjednoczenia (nr 1-3, 7, 9, 11), Nabrzeża: Pomorskie i Prezydenta, ul. Waszyngtona (tranzyt i zasilanie Stoczni „NAUTA”), ul. Św. Piotra (podłączenie do „DALMORU” i tranzyt), ul. Chrzanowskiego (nr 3-21), ul. Węglowa (zasilanie Stoczni „NAUTA”, nr 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy), ulice: Warsztatowa, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów, od Ronda Ofiar Grudnia do ul. Demela nr 4 (tranzyt do zbiorników retencyjnych), Al. Solidarności (nr 1-2), ul. Czechosłowacka (awaryjne podłączenie do Stoczni Gdynia S.A.), ul. Janka Wiśniewskiego (nr 13-32 i dalej tranzyt do Portowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Janka Wiśniewskiego 23), od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Kontenerowej (tranzyt), ul. Kontenerowa, ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31, ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy), położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje następujący obszar: ul. Chrzanowskiego (nr 3-21), ul. Węglowa (nr 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy), ulice: Warsztatowa, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów, Al. Solidarności (nr 1-2), ul. Kontenerowa, ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31, ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy), położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście
 • Ceny i stawki opłat w okresie:
  • – 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
L.p. Taryfowa grupa odbiorców zł netto* /1m3 dostarczonej wody zł netto* /1m3 odebranych ścieków
1 Spółki, firmy 3,30** 6,57
3 Statki, inne cele związane z usługą wydania wody 10,17***
2 Mieszkańcy 2,61 3,46

* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.

** Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. (Uchwała nr 209/III/2007 z dnia 17.10.2007r.) dla spółek kapitałowych oraz firm, których zużycie w roku ubiegłym jest równe lub wyższe od 40.000 m3 wody rocznie – cena netto wynosi 2,84 zł/m3.

*** Zgodnie z powyższą Uchwałą Zarządu – dla spółek kapitałowych cena netto wynosi 8,02 zł/m3

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. w Gdańsku

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje następujący obszar: ul. Łosiowa, ul. Sarnia, ul. Jelenia, położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Wielki Kack
 • Ceny i stawki opłat w okresie:
  • – 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
L.p. Taryfowa grupa odbiorców zł netto* /1m3 dostarczonej wody zł netto* /1m3 odebranych ścieków
1 Gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy 3,08 4,13
 • Stawka dodatkowej opłaty na odbiorcę w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokatorowym
L.p. Wyszczególnienie zł netto* Jednostka miary
1 Dodatkowa opłata za rozliczenie 8,70 zł/szt.

* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.