Gmina Kosakowo 2009

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
 • Ceny i stawki opłat w okresie:
  • 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

I. USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

L.P. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj ceny/ opłaty Cena / opłata w zł netto*
1 Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe Cena za dostarczoną wodę 2,93/m3
2 Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych Cena za dostarczoną wodę 2,97/m3
3 Pozostali odbiorcy nie wymienieni w poz. 1 i 2. Cena za dostarczoną wodę 2,99/m3
4 Odbiorcy posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu dodatkowego wodomierza 3,01/1 odczyt
5 Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według zużycia w lokalach. Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu wodomierza 3,01/1 odczyt
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności 2,78/1 fakture

II. USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ( wszystkie grupy odbiorców)

Nr grupy Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj ceny/ opłaty Cena netto w zł za jedn. miary
1 Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe Cena za odbiór ścieków 3,74/m3

III. ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W PUNKTACH ZLEWNYCH

Nr grupy Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj ceny/ opłaty Cena netto w zł za jedn. miary
1 Dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych Cena za odbiór nieczystości ciekłych 6,07/m3

* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.

IV. STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZENIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Kategoria I

Taryfowa grupa odbiorców Wskaźnik / kategoria Jedn. miary Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka opłaty / netto
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń ChZT mg O2/dm3 1 500,00 1,37 zł/kg
BZT5 mg O2/dm3 750,00 2,69 zł/kg
Zawiesiny ogólne mg/dm3 600,00 3,61 zł/kg
Azot ogólny mg N/dm3 50,00 19,34 zł/kg
Azot amonowy mg N-NH4+/dm3 35,00 24,34 zł/kg
Fosfor ogólny mg P/dm3 10,00 108,52 zł/kg
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 100,00 12,43 zł/kg

Kategoria II

Taryfowa grupa odbiorców Wskaźnik / kategoria Jedn. miary Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka opłaty / netto
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń Miedź mg Cu/ dm3 1,00 2,54 zł/g
Kadm mg Cd/ dm3 0,40 109,06 zł/g
Nikiel mg Ni/ dm3 1,00 39,39 zł/g
Ołów mg Pb/ dm3 1,00 15,34 zł/g
Cynk mg Zn/ dm3 5,00 0,18 zł/g
Chrom mg Cr/ dm3 1,00 8,75 zł/g
Rtęć mg Hg/ dm3 0,06 436,25 zł/g

Kategoria III

Taryfowa grupa odbiorców Wskaźnik / kategoria Jedn. miary Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Stawka opłaty / netto
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń Chlorki mg Cl/ dm3 1 000,00 0,94 zł/kg
Siarczany mg SO4/ dm3 500,00 1,50 zł/kg

* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • na obszarze gminy Kosakowo następujące miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • na obszarze gminy Kosakowo następujące miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pogórze, Suchy Dwór
 • Okres obowiązywania aktualnej taryfy:
  • – 11 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.
 • Taryfa:
L.p. Taryfowa grupa odbiorców zł netto* /1m3 dostarczonej wody zł netto* /1m3 odebranych ścieków
1 Na cele socjalno-bytowe 2,93 3,74
2 Sprzedaż na cele przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 2,95 3,74

* Cena/opłata netto nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT wg stawki określonej w odrębnych przepisach.