Plany Wieloletnie

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

    1. urządzeń wodociągowych,
    2. urządzeń kanalizacyjnych.

W myśl art. 21 ust. 2 w/c ustawy Plan określa w szczególności:
– planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
– przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
– przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
– nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
– sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan, uzgodniony z gminami na terenie których działa, Komunalnemu Związkowi Gmin, który jako weryfikator sprawdza czy spełnia on powyższe warunki. Jeśli tak, Zgromadzenie Związku uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu Związkowi.

Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, o czym stanowi art. 21 ust. 7 w/c ustawy.

Na obszarze Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” działa 7 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych (w tym dwie gminy tj. gm. Szemud i gm. Wejherowo, działające w zakresie ustawy1 jako przedsiębiorstwo wod. – kan.), jednakże mając na uwadze powyższy zapis, dla 5 z nich Zgromadzenie KZG uchwaliło w formie uchwały Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:

  • Uchwała nr 18/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
  • Uchwała nr 20/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na lata 2015-2017,
  • Uchwała nr 19/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych dla Gminy Szemud na lata 2016-2018,
  • Uchwała nr 1/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych dla Gminy Wejherowo na lata 2014-2016,
  • Uchwała nr 4/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie na lata 2016-2018.

 

1ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139)