Zezwolenie

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139) na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.

Na obszarze działania Komunalnego Związku Gmin wydawanie w/c zezwoleń należy do kompetencji Związku.

Zezwolenie może być wydane na pisemny wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które, zgodnie z art. 16 ust. 2 w/c ustawy:

  1. ma na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;
  2. posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  3. posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o której mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 w/c ustawy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie.

Na obszarze Komunalnego Związku Gmin, na podstawie wydanych zezwoleń, następujące przedsiębiorstwa prowadzą działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWIK” Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, 81-863 Gdynia; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nr decyzji 010/MSz/III/4/133/2003 z 13 stycznia 2003r. zmienione przez Zarząd KZG decyzją nr DOS.70381/III/2714/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.,
 • Stocznia Gdynia S.A., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/IV/8/190/2003 z 13 stycznia 2003r. zmienione przez Zarząd KZG decyzją nr 010/MSz/IV/17/645/2004 wydaną w dniu 16 marca 2004r.,
 • Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/V/10/134/2003 z 13 stycznia 2003r.,
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/VI/6/190/2003 z 13 stycznia 2003r. zmienione decyzjami Zarządu KZG nr 010/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 4 czerwca 2004r. oraz nr DOŚ.70380/V/1638/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r.,
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/VII/3/1441/2004 z 21 czerwca 2004r.