Regulamin

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 2180) Komunalny Związek Gmin opracował projekt  Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie uczestniczących w KZG gmin: Gmina Miasto Gdynia, Miasto Rumia, Miasto Reda, Miasto Wejherowo oraz Gmin Kosakowo, Szemud i Wejherowo [1].  Uzyskał on pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku [2].

W dniu 24 września br. ww. projekt Regulaminu został zatwierdzony Uchwałą nr 14/2018 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i przesłany do Wojewody Pomorskiego celem nadzoru i publikacji.

W dniu 11 października br. powyższa uchwała została opublikowana br. w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 11 października br. (Dz. Urz. z 2018r.  poz. 3884). Niniejszy akt prawa miejscowego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, tj. od dnia 26 października br.

[1] Uchwała nr 11/2018 Zgromadzenia ZKG „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

[2] Postanowienie z dnia 20 lipca 2018r., znak: GD.RET.070.63/P/2018.KP

 

Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin  – członków Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

 

selanit-floppy-disk-download-icon Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – uchwała Zgromadzenia KZG nr 14/2018

opublikowany w – Dz. Urz. Woj. Pom. 2018 poz. 3884

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – Dz.Urz.Woj. 2012.259 – tekst ujednolicony na podstawie uchwał:

Regulamin z 2006 r. (Uchwała Nr 4/2006 Zgromadzenia KZG z dn. 13.02.2006 r. – Dz.Urz.Woj. z dn. 20.04.2006 r. Nr 42 poz. 836 )

Zmiana regulaminu w 2006 r. (Uchwała Nr 16/2006 Zgromadzenia KZG z dn. 25.09.2006 r. – Dz.Urz.Woj. z dn. 10.11.2016 r. Nr 113 poz. 2366)

Zmiana regulaminu w 2008 r. (Uchwała Nr 9/2008 Zgromadzenia KZG z dn. 30.06.2008 r. – Dz.Urz.Woj. z dn. 22.08.2008 r. Nr 94 poz. 2412)

Zmiana regulaminu w 2009 r. (Uchwała Nr 13/2009 Zgromadzenia KZG z dn. 04.12.2009 r. – Dz.Urz.Woj. z dn. 27.01.2010 r. Nr 12 poz. 234)

Zmiana regulaminu w 2012 r. (Uchwała Nr 8/2012 Zgromadzenia KZG z dn. 25.06.2012 r. – Dz.Urz.Woj.2012.2599 z dn. 03.06.2012 r. )