Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471), w art. 7 zmieniono zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028 ze zm.) dodając art. 19a. Komunalny Związek Gmin opracował zmiany Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie uczestniczących w KZG gmin: Gmina Miasto Gdynia, Miasto Rumia, Miasto Reda, Miasto Wejherowo oraz Gmin Kosakowo, Szemud i Wejherowo.  Uzyskał on pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku (pismo z dnia 30 kwietnia 2021 r., poz. GD.RZT.71.27.2021/Kr).

W dniu 7 czerwca 2021 r. ww. projekt zmian Regulaminu został zatwierdzony Uchwałą nr 9/2021 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i przesłany do Wojewody Pomorskiego celem nadzoru i publikacji.

W dniu 23 czerwca  2021 r. powyższa uchwała została opublikowana br. w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego (Dz. Urz. z 2021r.  poz. 2391). Niniejszy akt prawa miejscowego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, tj. od dnia 8 lipca 2021 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin  – członków Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Obwieszczenie nr 1/2022 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „ Dolina Redy i Chylonki” z dnia 3 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwały Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 14 września 2018 r. nr 14/2018 przyjmującej Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków opublikowany w Dz. U. Woj. Pom. 2022 poz. 2002) – tekst jednolity

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr 9/2021 Zgromadzenia KZG z dn. 07.06.2021 r.- Dz.Urz.Woj. poz. 2391)

Regulamin z 2018 r. (Uchwała Nr 14/2018 Zgromadzenia KZG z dn. 24.09.2018 r. – Dz. Urz. Woj. 2018 poz. 3884)