Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – wersja ujednolicona

Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” dnia 13 lutego 2006 uchwaliło (Uchwała nr 4/2006) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Został on ogłoszony Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 42, poz. 836 z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Uchwalony Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz Usługobiorców w zakresie:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
  • zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwalony Regulamin obowiązuje na terenie miast i gmin – członków1 Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” oraz 3 miejscowości z gminy Puck (Połchowo, Rekowo Górne, Widlino):

  • Szczegółowe warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z usługobiorcami.
  • Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.
  • Warunki przyłączania do sieci.

Regulamin – wersja ujednolicona, wrzesień 2012 r.

1 tj. m. Gdynia, m. Rumia, m. Reda, m. Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud