Wykaz firm asenizacyjnych

Poniżej znajduje się wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gminy Puck (w obszarze aglomeracji Gdynia):