Prawo miejscowe

1 lipca 2011 r. Sejm RP znowelizował ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana dalej „ustawą ucp”. Po wielu latach oczekiwań i kilku projektach wprowadzających zmiany pojawiła się szansa na wdrożenie w naszym kraju kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez jednolite nimi zarządzanie na terenie danej gminy. Ustawa ta jest obowiązującym aktem prawnym w zakresie gospodarki odpadami dla wszystkich gmin i ich mieszkańców.

Gmina określa, w drodze uchwał, szczegółowe wytyczne, zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów surowcowych, wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów z remontów.

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opartego na znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawarte są w następujących uchwałach poszczególnych rad miast/gmin:

  • uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
  • uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
  • uchwała w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z powyższymi uchwałami na stronach internetowych miast i gmin Związku, oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej: Gdynia, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo, Gmina Kosakowo, Gmina Szemud, Gmina Wejherowo.