Uzyskane poziomy

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie przekazywanych sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przygotowuje sprawozdania roczne w imieniu gmin wchodzących w jego skład. Sprawozdania roczne są przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczą.

Przypominamy, że w sierpniu 2021 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1530). Zgodnie z jego zapisami do łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, zalicza się odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20 (z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06) oraz odpady powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych.

W tabeli zestawiono poziomy: recyklingu odpadów komunalnych, poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziom składowania uzyskane w 2021-2023 roku przez gminy wchodzące w skład Związku [zgodnie z art. 3b ust.1, art. 3c ust.1 i art. 3b ust.2a ustawy ucp (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

Tabela 1. Zestawienie uzyskanych w latach 2021-2023 poziomów: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z ich przetwarzania dla gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
POZIOM  [%]
rok
wymagany poziom
Gdynia
Sopot
Rumia
Reda
Miasto Wejherowo
Gmina Wejherowo
Gmina Kosakowo
Gmina Szemud

recyklingu odpadów komunalnych
 
2021
> 20%
26
31
27
30
33
29
33
24
2022
>25%
27
29
31
33
33
31
37
29
2023
>35%
35
35
35
39
35
36
40
35

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
 
2021
< 35%
 
3
2
2
2
2
6
6
11
2022
3
2
2
2
1
4
6
7
2023
12
10
11
11
9
27
35
41

składowania

(odpadów komunalnych wykazanych w sprawozdaniu gminnym)
 
2021
nie określono
 
21
27
17
18
14
25
22
17
2022
34
37
28
29
29
32
26
32
2023
33
41
29
30
33
33
29
34

Poniżej zestawiono poziomy: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych, budowlanych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania uzyskane w latach 2012-2020 przez gminy wchodzące w skład Związku.

Tabela 2. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>10 >12 >14 >16 >18 >20 >30 >40 >50
Gdynia 18 20 28 30 37 39 52
52
50
Sopot 22 37 53 66 70 70 76
74
70
Rumia 40 37 45 49 48 50 47
51
52
Reda 14 32 38 39 48 47 68
56
59
Wejherowo 12 20 31 34 42 43 43
44
66
Gmina Szemud 21 27 39 40 45 41 34
39
49
Gmina Wejherowo 17 24 42 40 48 46 45
45
51
Gmina Kosakowo 43 43 47 57 56 57 57
49
75

Tabela 3. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>30 >36 >38 >40 >42 >45 >50 >60 >70
Gdynia 99 78 69 76 81 69 83
75
74
Sopot 100 89 70 60 54 73 71
97
72
Rumia 99 73 57 90 69 73 55
39
18
Reda 88 86 90 88 83 62 87
92
79
Wejherowo 96 95 93 98 87 82 93
95
82
Gmina Szemud 96 83 63 97 81 50 52
41
10
Gmina Wejherowo 92 100 94 67 93 85 67
58
80
Gmina Kosakowo 98 75 57 100 96 63 90
99
24

Tabela 4.  Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<75 <50 <50 <50 <45 <45 <40 <40 <35
Gdynia 43 17 2 1 1 5 4
4
15
Sopot 42 17 1 0 0 4 4
3
19
Rumia 42 18 2 0 0 3 2
2
12
Reda 45 22 3 1 0 3 2
2
14
Wejherowo 77 17 2 0 0 3 2
2
10
Gmina Szemud 118 41 5 5 4 8 11
7
68
Gmina Wejherowo 217 64 6 5 0 6 7
6
33
Gmina Kosakowo 234 111 12 0 0 11 9
7
41
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. poziomów odzysków i recyklingu oraz podmiotów odbierających odpady:
  • Wykaz podmiotów, które w roku 2018 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek [pobierz]
  • Wykaz podmiotów, które w roku 2018 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez gminy Związku (RDR w gminach prowadzono do dn. 23 lipca 2012 r.) [przejdź]