KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” XIX edycja pt. „Jestem mistrzem upcyclingu” rok szkolny 2016/2017

konkurs skierowany do dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniów klasy I-III szkół podstawowych

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu ekologicznego, który jest elementem informacyjno – edukacyjnym realizowanym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania.
 2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części Regulaminu zwanym Związkiem.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniowie nauczania wczesnoszkolnego (klasy I – III szkół podstawowych) z terenu działania Związku, tj. gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 4. Temat konkursu – praca plastyczna „Jestem mistrzem upcyclingu”
 5. Cel konkursu:
 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych;
 • znajomość i rozumienie działań zmierzających do ochrony świata przyrody, ziemi,
 • poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko,
 • kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,
 • nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka.
  1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.
  2. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie upływa z dniem 31 grudnia 2016r. (w przypadku przesyłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). W momencie nadesłania zgłoszenia, w  placówce rozpoczyna się konkurs.
  3. Czas trwania konkursu:

–    od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 10 marca 2017r.,

 • ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku: 10 marca 2017r.,
 • ocena Komisji – do 31 marca 2017r.,
 • wręczenie nagród – czerwiec 2017r.
  1. Forma pracy:
 • prace konkursowe powinny być samodzielnie wykonane przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela, który sprawuje opiekę merytoryczną i dba o zgodność realizacji tematu pracy plastycznej;
 • praca plastyczna powinna być wykonana w formie rysunku, na kartce papieru o formacie A4 (210 x 297 mm) (UWAGA! prace na innym formacie niż A4 zostaną odrzucone);
 • technika dowolna (farby, kredki, wyklejanki itp.) z uwzględnieniem aby prace nie zawierały elementów przestrzennych;
 • nauczyciel przeprowadza wstępną selekcję prac i przesyła jedynie 5 (łącznie na całą placówkę), jego zdaniem, najlepszych prac.
  1. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
 1. konkurs przebiega w czterech kategoriach wiekowych:
  • dzieci wychowania przedszkolnego,
  • klasa I szkoły podstawowej,
  • klasa II szkoły podstawowej,
  • klasa III szkoły podstawowej,
 2. dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza szkolnego/ przedszkolnego koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator reprezentuje daną placówkę); za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest szkolny/przedszkolny koordynator.
 3. szkolny/ przedszkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” (formularz do pobrania ze strony internetowej Związku kzg.pl zakładka edukacja ekologiczna à aktualna oferta edukacyjna), w którym podaje nazwiska „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola. Uzupełniony formularz wraz z wybranymi pracami plastycznymi (max 5 prac) dostarcza do siedziby Związku zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10).
 4. dzieci/uczniowie wykonują pracę indywidualnie pod opieką szkolnego/przedszkolnego koordynatora konkursu oraz „nauczycieli realizujących”,
 5. praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: nazwisko i imię dziecka/ucznia, wiek, klasa, adres szkoły/przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu,
 6. praca „Jestem mistrzem upcyclingu” powinna proponować działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego w myśl zasady: użyj ponownie (przetwarzaj powtórnie odpady – upcykling). Praca plastyczna wykonana w formie rysunku na kartce papieru w formacie A4 przedstawiać powinna rozwiązanie wykorzystania odpadów w domu lub w przemyśle np. wykonanie doniczki na kwiaty/ przybornika na kredki z puszki po konserwie, karmnika dla ptaków/ skarbonki/ lampki z butelki PET, koszy i torebek plecionych z gazet i innych papierowych odpadów itp.
 7. ocenie podlega forma pracy wg pkt. 10 e) oraz pkt. 9 Regulaminu oraz pomysł, treść i staranność wykonania,
 8. Komisja przeprowadzi ocenę prac i spośród nich wybierze te, którym przyzna I, II i III miejsce, wg kategorii podanych w pkt. 10 a) Regulaminu i przyzna nagrody rzeczowe,
 9. w przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród; Komisja może również przyznać wyróżnienia,
 10. laureaci wraz z koordynatorami konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w trakcie Sesji Finałowej w czerwcu 2017r.
  1. Nagrodami w konkursie są: książki, gry, zabawki, sprzęt sportowy, itp.
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
  3. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej Związku kzg.pl do 12 kwietnia 2017r. w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.
  4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Przedszkola na początku czerwca 2017r.
  5. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach z zastrzeżeniem pkt. 17.
  6. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.
  7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.
  8. Materiały pomocne przy realizacji konkursu, wydawnictwa dostępne w siedzibie Związku oraz na stronie internetowej kzg.pl w zakładce „Materiały edukacyjne Związku”, w tym broszury „Fałszywa ekologia”, „Ochrona powierzchni ziemi”, „Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami”, „Jestem konsumentem wiele mogę” kolorowanki „Krzyś mistrz upcycklingu”, „Wojtek na zakupach”, komiksy: „Sekret Sambora”, „Niebezpieczna gra”, „Pod urokiem”, „Poszukiwany Angry Fish”, „Syndrom Bigmana”.