KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Konkurs wiedzy ekologicznej XI edycja – wznowienie pn. „Odpowiedzialny i świadomy konsument zasobów przyrody” rok szkolny 2016/2017

konkurs skierowany do uczniów szkół specjalnych oraz integracyjnych: gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu ekologicznego będącego częścią akcji edukacyjno – promocyjnej realizowanej przez Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni na terenie jego działania.

2. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13. Finansowanie konkursu: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i  Chylonki” z  siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1.

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie może wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem szkoły, młodzież gimnazjum i szkół zasadniczych szkolnictwa specjalnego z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo.

4. Temat: „Odpowiedzialny i świadomy konsument zasobów przyrody”.

5. Cel konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
 • obserwowanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym,
 • dokonywanie oceny działalności człowieka w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów przyrody,
 • integracja środowisk szkolnych.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pod adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, 81-184 Gdynia, potwierdzonego przez dyrekcję placówki zgłoszenia uczestnictwa jednego dwuosobowego zespołu w terminie i formie określonej w odrębnej informacji przesyłanej przez Ośrodek do szkół.

7. Czas trwania konkursu

 • część wewnętrzna – szkolna: do 28 lutego 2017r.,
 • finał i wręczenie nagród: marzec 2017r.

8.  Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu:

 • finał konkurs odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13,
 • konkurs składa się z 2 głównych części: zestaw zadań oraz konkurencja plastyczna; w przypadku osiągnięcia przez zespoły tej samej liczby punktów przewiduje się konkurencję dodatkową w postaci tury pytań ustnych,
 • uczniowie biorą udział w konkursie w dwuosobowych zespołach,
 • Komisja w składzie: przedstawiciel Związku, Dyrektor SOSW nr 2 w Gdyni i dwóch nauczycieli przeprowadzi ocenę konkursu (prawidłowe rozwiązanie zadań, praca plastyczna),
 • w konkursie obowiązywać będzie ocena punktowa – suma punktów z poszczególnych części konkursu wyłoni zwycięzców,
 • przewidywane są trzy pierwsze miejsca dla zwycięskich zespołów oraz wyróżnienia dla pozostałych

9. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów.

10. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.

11. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.

12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.