Gdynia

Krótka charakterystyka:

herb gdyniaGdynia usytuowana jest w północno-wschodniej części województwa pomorskiego, nad Zatoką Gdańską .Wraz z Sopotem i Gdańskiem tworzy aglomerację miejską zwaną Trójmiastem. Pod względem administracyjnym jest miastem na prawach powiatu (powiat grodzki Gdynia). Miasto jest międzynarodowym węzłem komunikacyjnym, wielkim portem morskim, dużym węzłem kolejowym i drogowym (położona jest przy planowanej trasie transeuropejskiej autostrady Północ-Południe) z doskonałym dostępem do międzynarodowego lotniska Gdańsk-Rębiechowo.

W mieście znajdują się siedziby Urzędu Miasta oraz organów administracji państwowej, m.in. Urzędu Statystycznego w Gdyni, Powiatowego Urzędu Pracy, Prokuratury Rejonowej oraz Urzędu Morskiego, Dowództwa Marynarki Wojennej i innych. Na terenie Gdyni znajduje się również wiele instytucji międzynarodowych takich jak: placówki konsularne (Republiki Austrii, Republiki Włoskiej; konsulaty generalne Rumunii, Chile oraz Agencje Konsularne Republiki Finlandii, Królestwa Norwegii i Królestwa Szwecji).

Walory krajobrazowe

Miasto w swoich granicach administracyjnych posiada tereny o niezwykle urozmaiconym ukształtowaniu, gdzie obok obszarów nizinnych występują wysoczyzny. Centrum miasta i port (jako najstarsza część miasta, wokół której postępował rozwój zabudowy) zlokalizowane są w szerokiej dolinie polodowcowej, zaś pozostałe dzielnice (głównie o funkcjach mieszkaniowych) zajmują tereny stanowiące skraje kęp i skraje Pojezierza Kaszubskiego. Charakterystycznym i często podkreślanym walorem położenia Gdyni jest jej lokalizacja na siedmiu wzgórzach morenowych , bliskość morza oraz bezpośredni kontakt z rozległymi terenami leśnymi. W Gdyni za obiekty cenne przyrodniczo należy uznać: lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz inne obszary chronione, klify ze specyficznymi fitocenozami, tereny hydrogeniczne, w tym torfowiska, strefy korytarzy ekologicznych. Wartościowe zespoły ogrodowe i parkowe ujęte w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Miasto – Ogród Kamienna Góra, Zespół Dworsko-Parkowy przy ul. Folwarcznej w Małym Kacku i Zespół Dworsko-Parkowy przy Al. Zwycięstwa (Orłowo – Kolibki). Najciekawszymi strukturami przyrodniczymi występującymi tylko w strefie nadmorskiej, a także najbardziej naturalnymi miejscami pierwotnymi są klify. Specyficzne warunki siedliskowe spowodowały wykształcenie tu unikalnych fitocenoz z wieloma gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Klify aktywne , w szczególności Klif Orłowski stanowią cenne, naoczne źródło wiedzy geologicznej. Zarówno (klify aktywne jak i martwe ) posiadają bardzo duże walory krajobrazowe.

Formy ochrony przyrody w granicach miasta:

Fot 1. Rezerwat "Kacze Łęgi" (Wikipedia)
Fot 1. Rezerwat „Kacze Łęgi” (Wikipedia)
  • Trójmiejski Park Krajobrazowy – jego powierzchnia ogólna wynosi 20.104 ha. Park obejmuje część wysoczyzny morenowej wraz z jej strefą krawędziową, w obrębie której występują liczne rozcięcia erozyjne z bardzo atrakcyjnymi krajobrazowo dolinami. Dominującymi zbiorowiskami roślinności są lasy bukowo-dębowe , bukowe i grądowe. W dnach rozcięć spotyka się lasy łęgowe olszowo-jesionowe.
  • Rezerwat Kępy Redłowskiej (rezerwat krajobrazowy) – jego powierzchnia ogólna wynosi około 118 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych lasów bukowych i stanowisk jarząba szwedzkiego.
  • Rezerwat Kacze Łęgi – jest to rezerwat leśno-florystyczny o powierzchni około 9 ha, leżący w dolinie rzeki Kaczej. Obejmuje odcinek potoku z niewielkim dopływem oraz dobrze zachowany fragment lasu łęgowego.
  • Cisowa – rezerwat leśny o powierzchni około 25 km2 założony w celu zachowania fragmentów buczyny i łęgu jesionowo-olszowego oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich.
  • Ponadto siedem Użytków ekologicznych, jedno stanowisko dokumentacji przyrody nieożywionej, oraz pomniki przyrody.

Walory historyczne

Pierwsza zachowana wzmianka o wsi Gdynia datuje się na 1253 rok. Po blisko 700 latach, 10 lutego 1926 roku nadano Gdyni prawa miejskie. Bujny rozwój miasta Gdyni przypada na pierwsze 15 lat. Został on dramatycznie zahamowany wybuchem II wojny światowej. Miasto nie ucierpiało w wyniku bombardowań, zwłaszcza w porównaniu z Warszawą, czy Gdańskiem, ale kompletnemu zniszczeniu uległ port i stocznia. W 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych Gdynia stała się największą bazą remontową polskiej floty. Od tamtych lat trwa sukcesywny rozwój miasta, jego działalności portowej, żeglugi oraz turystyki i rekreacji, a także funkcji polityczno-administracyjnych.

Godnymi uwagi obiektami o dużej wartości historycznej na terenie Gdyni są: kościół P.W. Matki Boskiej Bolesnej, Zespół Dworski Kolibki, Dwór – Mały Kack (koniec XVIII w.), 3 domy datowane na połowę XIX w., Domek Żeromskiego, kościół P.W. Św. Michała Archanioła (najstarszy gdyński zabytek z 1626 roku) i kościół P.W. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Spośród wszystkich miejscowości, które weszły w obręb miasta Gdyni, najstarszą tradycję historyczną (w pierwszej poł. XIII w.) posiada Oksywie.

Walory turystyczne

Gdynia jest młodym, nowoczesnym miastem, ośrodkiem gospodarki morskiej, centrum turystyki, licznie odwiedzanym przez promy i statki pasażerskie z całego świata. Głównym atutem i niepowtarzalną atrakcją jest tu bliskość morza, zaledwie 5 minut spacerem od centrum miasta. Nadmorskie położenie nad brzegiem Zatoki Gdańskiej, na urozmaiconym pod względem geograficznym obszarze, umożliwia uprawianie wielu form aktywnej rekreacji i turystyki. Narciarstwo na wzgórzach morenowych w zimie, sporty wodne, wycieczki piesze (najdłuższa, prawie 2 km trasa spacerowa biegnąca wzdłuż morza) i rowerowe w pozostałych porach roku. Jest znakomitą bazą wypadową do Szwecji, na Półwysep Helski oraz do pobliskiej Szwajcarii Kaszubskiej.

Gdynia posiada dobrze przygotowaną bazę noclegową i gastronomiczną. Są tu hotele, pensjonaty, domy studenckie, schroniska i campingi.

Gdynia słynie również z bogatej oferty kulturowej i sportowej, szczególnie w okresie letnim. Na terenie miasta znajduje się wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 6 basenów, 5 kąpielisk morskich, przystań jachtowa, 5 kortów tenisowych, 2 stadniny koni i tor motocrossowy Gdynia Kolibki.

Liczba mieszkańców Gdyni w latach 2008-2020
Wykres 1. Liczba mieszkańców Gdyni w latach 2008-2020 (stan na dzień 31.12 danego roku oraz 30.06 2020 roku, GUS)

Powierzchnia:
Powierzchnia miasta wynosi 136 km2.
Użytkowanie gruntów (Dane Powszechnego Spisu Rolnego z 20.V.2002 r.):
grunty orne – 1 168 ha
sady – 14 ha
łąki – 225 ha
pastwiska – 109 ha
lasy i grunty leśne – 95 ha

Władze:
Aleksandra Kosiorek – Prezydent Gdyni
Bartłomiej Austen – Wiceprezydent Gdyni
Oktawia Gorzeńska – Wiceprezydent Gdyni
Łukasz Kobus  – Wiceprezydent Gdyni
Tomasz Augustyniak – Wiceprezydent Gdyni
Adres:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. (0-58) 668-80-00
fax. (0-58) 620-97-98

Źródła: Materiały własne KZG „DRiCh”, Dane z GUS