Gmina Szemud

herb szemudGmina położona jest w północno-wschodniej części województwa pomorskiego w obrębie powiatu wejherowskiego. Graniczy z: Gminami Wejherowo, Luzino, Linia, powiatem Kartuzy i miastem Gdynia. Urząd Gminy znajduje się w miejscowości Szemud.

Walory krajobrazowe

Gmina leży w pasie wzgórz morenowych (Wzgórza Chwaszczyńskie). Niewielka jej część położona jest na tzw. „płycie żukowskiej”, gdzie występują gleby o wyższych klasach bonitacyjnych. Gmina Szemud położona jest w obszarach źródliskowych sześciu rzek. Są to rzeki: Gościcinka, Zagórska Struga, Kacza, Strzelanka, Trzy Rzeki, Dębnica. Teren gminy Szemud, w odróżnieniu od reszty gmin Związku, charakteryzuje stosunkowo duża jeziorność. Na południu gminy znajduje się jezioro moreny dennej – Otalżyno, nieco na północ rynnowe jezioro Tuchomek, leżące na granicy z gminą Żukowo i Przodkowo. Do większych jezior zaliczyć należy również jez. Kielno, Orzechowo, Marchowo i Kamień. Oprócz dużych jezior na terenie gminy występuje sporo drobnych zbiorników wodnych. Charakterystyczne są również kompleksy mokradeł i bagien.

Flora i fauna

gmina szemud charakterystykaUrozmaicona rzeźba terenu, odpowiedni układ hydrograficzny oraz różnorodność gleb wpływa na bogactwo zbiorowisk roślinnych. Na obszarze gminy dość wyraźnie zaznacza się zagęszczenie reliktów glacjalnych. Można tu wymienić pełnik europejski czy bodziszek leśny. Warto wspomnieć, że występuje tu ponad 20 gatunków górskiej flory. Lesistość obszaru gminy jest niewielka (około 20%). Większym skupiskiem leśnym jest fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który znajduje się w środkowo-północnej części gminy. W wymienionym kompleksie leśnym dominują lasy mieszane i liściaste, a najważniejszymi gatunkami są buk i oba gatunki dębu, a ponadto lipa drobnolistna. Z drzew szpilkowych największy udział mają sosna i świerk. Roślinność torfowisk i łąk to zespół mszaru kępowo-wełniankowego, gdzie występują żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, czy bażyna czarna.

W tutejszych lasach najczęściej spotkać można sarnę, dzika i jelenia, rzadziej daniela oraz łosia. Pospolicie występuje również lis, zając oraz borsuk. Ptaki tworzą bogatą, bo liczącą około 250 gatunków grupę. Spośród tej liczby wymienić należy czaplę, bociana czarnego, czy żurawia. W trudno dostępnych terenach gniazduje głuszec. Liczba płazów i gadów w porównaniu z innymi zwierzętami jest nieliczna.

Walory turystyczne i kulturowe

Atrakcyjnymi zakątkami Gminy są przede wszystkim obszary wokół jezior Kamień, Wysoka, Otalżyno i Marchowo oraz tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, co sprawia że mieszkańcy Trójmiasta mają łatwo dostępne zaplecze rekreacyjne. Do lokalnych zabytków , które warto zobaczyć należą: Trakt Królewski z Kamienia do Rumi oraz Kościół p.w. Św. Wojciecha w Kielnie.

Gospodarka

Gospodarczo gmina Szemud ma charakter rolniczy z dosyć prężnie rozwijającym się sektorem usługowo-produkcyjnym, który koncentruje się głównie w pasie drogi Chwaszczyno – Wejherowo. Na terenie Gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych. W oparciu o miejscowe zasoby żwiru działają firmy zaopatrujące w kruszywo duże przedsiębiorstwa z Trójmiasta. Na obszarze Gminy powstają ośrodki skoncentrowanej zabudowy dla ludności nierolniczej – są to wsie Szemud, Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Kielno i Kamień. Obserwuje się zasiedlenie tych miejscowości przez ludność z Trójmiasta, której główne kierunki aktywności zawodowej mieszczą się poza terenem gminy Szemud.

Liczba mieszkańców gm. Szemud w latach 2008-2020
Wykres 1. Liczba mieszkańców gm. Szemud w latach 2008-2020 (stan na dzień 31.12 danego roku oraz 30.06 2020 roku, GUS)
Powierzchnia:
Powierzchnia gminy Szemud wynosi 175,86 km2, z czego 67% to użytki rolne, a 20% to użytki leśne.
Władze:
Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud
Adres:
Urząd Gminy Szemud
ul. Samorządowa 1
84-217 Szemud
tel. (058) 676-11-85
fax (058) 676-11-13
 Źródła:
Materiały własne KZG „DRiCh”
Dane z GUS