Reda

Krótka charakterystyka:

reda herbPod względem administracyjnym miasto Reda znajduje się w powiecie wejherowskim i graniczy z: gminą Puck, miastem Rumia oraz gminą wiejską Wejherowo oraz miastem Wejherowo. W mieście zlokalizowany jest Urząd Miasta. Funkcjonuje też Urząd Stanu Cywilnego, Komisariat Policji, Ochotnicza Straż Pożarna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Walory krajobrazowe

Fot 1. Puszcza Darżlubska (Nadleśnictwo Wejherowo) s
Fot 1. Puszcza Darżlubska (Nadleśnictwo Wejherowo)

Reda leży w malowniczej Pradolinie Redy-Łeby, położonej między zalesionymi: Wysoczyzną Pucką i Pojezierzem Kaszubskim w sąsiedztwie rozległej niziny zwanej Moście Błota.

Teren miasta pod względem krajobrazowym zdominowany jest przez dolinę silnie meandrującej rzeki Redy. Istotnymi elementami krajobrazu są też wniesienia Wysoczyzny Puckiej. Obszar leśny Wysoczyzny charakteryzuje się dużą atrakcyjnością rekreacyjną z uwagi na walory krajobrazowe, wynikające ze zróżnicowanego ukształtowania terenu i różnorodnych zbiorowisk leśnych. Jest to stroma skarpa z rozcięciami erozyjnymi, porośnięta lasem. W granicach administracyjnych miasta znajdują się rozległe kompleksy lasów państwowych, należące do nadleśnictwa Wejherowo. Kompleksy leśne znajdują się także w innych częściach obszaru administracyjnego Redy. Na terenie miasta znajduje się punkt widokowy na Zatokę Gdańską. Wysokimi walorami krajobrazowymi wyróżnia się zespół parkowo-pałacowy w Redzie Ciechocino.

Walory historyczne

Historia Redy sięga średniowiecza, kiedy to wieś nosiła nazwę Gręźlewo oraz występowała pod nazwą Granslaw (1358 r.) i Granslow (1398 r.). Od 1500 r. nosiła stale nazwę Reda. Prawa miejskie uzyskała 1 stycznia 1967 roku.

Na terenie miasta znajduje się 5 stanowisk archeologicznych (wpisanych do rejestru zabytków) oraz strefy ochrony archeologicznej. Obiekty archeologiczne to grodzisko i osada z okresu wczesnego średniowiecza, obozowisko z epoki kamienia oraz wielokulturowa osada. Wszystkie wymienione obiekty zlokalizowane są w obecnych granicach administracyjnych miasta Reda.

Zakłada się wpisanie do rejestru zabytków kościoła zlokalizowanego przy ulicy Gdańskiej. Jest to neogotycki kościół rzymsko–katolicki – parafia Św. Katarzyny. Obiekt pochodzi z 1903 roku. Zespół obejmuje dawną parcelę kościoła, budynek kościoła, budynek plebani, szpaler lip wzdłuż północnej granicy parceli oraz zadrzewienia w granicy parceli.

Planowane jest także wzięcie pod ochronę następujących zespołów:

  • zespół dworsko-pałacowy w Ciechocinie z parkiem, pochodzącym z I połowy XIX wieku i folwarkiem z XVI wieku; do chwili obecnej zachował się dwór oraz relikty parku,
  • zespół dworsko-parkowy w Pieleszewie – jest to zespół średniowiecznego folwarku i zabudowy przemysłowej; zachowany jest budynek dawnego dworu (z końca XIX wieku), granice układu przestrzennego zespołu, starodrzew parku oraz aleja wjazdowa i różnogatunkowym starodrzewem,
  • zespół produkcyjny w rozwidleniu rzeki Redy ; pierwotnie był to młyn, w XV wieku zbudowano kuźnicę żelaza i stali, w XVII wieku urządzono tartak; znajduje się tu także historyczne cmentarzysko grobów skrzynkowych; zachowane są dwa spichlerze oraz dom mieszkalny,
  • zespół dworca i osiedla kolejowego, powstały około 1875 roku; architektura jest przykładem typowej zabudowy osiedli kolejowych; jest to zespół jednorodny, o ciekawym układzie przestrzennym,
  • cmentarz katolicki przy ulicy Gdańskiej z II połowy XIX wieku.

Walory turystyczne

Miasto rozbudowało się w malowniczej dolinie rzeki Redy , u podnóża zalesionych wzgórz morenowych, położonych w odległości około 15 km od Gdyni . W Redzie znajduje się punkt widokowy – „Góra Jara” , z którego można podziwiać Pradolinę Redy-Łeby, a przy dobrej pogodzie Zatokę Pucką i Półwysep Helski. Miasto jest doskonałym punktem wypadowym dla turystów zmierzających w kierunku Półwyspu Helskiego, Bałtyku, jak również Szwajcarii Kaszubskiej.

Liczba mieszkańców Redy w latach 2008-2020
Wykres 1. Liczba mieszkańców Redy w latach 2008-2020 (stan na dzień 31.12 danego roku oraz 30.06 2020 roku, GUS)
Powierzchnia:
Użytkowanie gruntów (Dane Powszechnego Spisu Rolnego z 20.V.2002 r.):
grunty orne – 401 ha
sady – 2 ha
łąki – 196 ha
pastwiska – 32 ha
lasy i grunty leśne – 16 ha
Władze:
Krzysztof Krzemiński – Burmistrz Miasta
Halina Grzeszczuk – Zastępca Burmistrza
Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza
Adres:
Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33
84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-00
fax. (0-58) 678-80-30

Źródła: Materiały własne KZG „DRiCh”, dane z GUS