OChK Pradoliny Redy – Łeby

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby powołany został, łącznie z dziewięcioma innymi obszarami (w tym z OChK Puszczy Darżlubskiej) Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 27, z dnia 8 listopada 1994. Zajmuje on powierzchnię 19 516 ha. W obrębie jego granic znajduje się zachodnia część Pradoliny Łeby-Redy od miejscowości Orle do jeziora Lubowickiego w okolicach Lęborka. Oprócz pradoliny obszar ten obejmuje strefy krawędziowe Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny Żarnowieckiej. Środowisko przyrodnicze na dnie doliny tworzą głównie użytki zielone (łąki i pastwiska). Lasy porastające strefę krawędziową budowane są przez drzewostany buczyny niżowej, która na stożkach napływowych przechodzi w bory mieszane.

ochk_pradoliny_redy_leby1
Fot. Pradolina Redy-Łeby

Obszar ten jest doskonałym korytarzem ekologicznym łączącym się bezpośrednio z Puszczą Darżlubską oraz pośrednio, przez lokalne korytarze ekologiczne, z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Na południu i zachodzie obszar graniczy z innymi regionami chronionego krajobrazu (OChK Dolina Łeby, OChK fragmentu Pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka). Dzięki temu położeniu zachowane jest połączenie kompleksów leśnych Oliwsko-Darżlubskich z zachodnią i południową częścią województwa pomorskiego. Znajdują się tu obszary źródliskowe rzeki Redy (w okolicach Strzebielina), która płynie wzdłuż Pradoliny Redy. Drugą rzeką odwadniającą ten obszar jest Łeba wypływająca z terenu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Łeba jest także jednym z najdłuższych szlaków kajakowych w województwie pomorskim.

Największym miejscowością w obrębie OChK Pradoliny Redy-Łeby są Łężyce. Były one częścią dóbr książęcych, a obecnie są rozległą wsią z siedzibą władz gminnych. Dwa kilometry od Łężyc położona jest niewielka wieś Godętowo, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1284 r. Nazwa tej osady wywodzi się od nazwiska rodziny władców (Goddentowów) do, których wieś ta należała przez szereg stuleci.

W okolicach jeziora Orle poprowadzona jest ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Wejherowo. Teren nad zachodnim brzegiem jeziora ze względu na bogatą florę okolicy, postulowane jest utworzenie rezerwatu przyrody. Według planów zawartych w publikacji („Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim”) wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, obszar chronionego krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby miałby zostać rozszerzony. W jego granicach znalazłaby się wówczas północna część Meandru Kaszubskiego dochodząc aż do granic Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Źródła:

  • Jankowska Z., 2000, Ochrona przyrody w województwie pomorskim – informator Regionalne centrum Edukacji Ekologicznej, Gdańsk.
  • Kostarczyk A., Przewoźniak M., (red.), 2002, Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim, Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego, t. VIII, Gdańsk.
  • Kondracki J., 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
  • Ellwart J., 2003, Kaszuby-Przewodnik turystyczny, Gdynia.
  • Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 27, poz. 133, z 8 listopada 1994 r.