Informacja o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości zamówienia powyżej 130 000 zł

i nieprzekraczającej kwoty równowartości 215 000 euro

 

BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127834 wersja 01 z dnia 2022-04-20.

 

Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:

„Modernizacja i rozbudowa systemu zbiórki komunalnych odpadów  niebezpiecznych pochodzących

z gospodarstw domowych  z terenu 8 gmin (ok. 470 tys. osób)”

 

 

KODY CPV:
CZĘŚĆ I
44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne
CZĘŚĆ II
34928480-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
39121100-3 – Regały
34912100-4 – Wózki popychane lub 42415100-9 – Pojazdy z podnośnikami
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81–651 Gdynia
tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99
e-mail: sekretariat@kzg.pl
adres strony: http://kzg.bip.gov.pl

PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia –  pobierz

Załączniki – pobierz

Informacja o kwocie przewidzianej na wykonanie zamówienia – pobierz

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH – pobierz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz