Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze ½ etatu na czas określony w Dziale Administracyjno Kadrowym w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została wyłoniona do zatrudnienia żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:

Komisja powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Administracyjno Kadrowym w wymiarze ½ etatu na czas określony podjęła ostateczną decyzję o nie rozstrzyganiu naboru.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz zaprezentowania koncepcji realizacji powierzonych zadań na stanowisku podinspektora w Dziale Administracyjno Kadrowym, po przeprowadzeniu egzaminu praktycznego, Komisja Konkursowa stwierdziła, że kandydatki nie wykazały się wystarczającymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, szczególnie w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa niezbędnych na stanowisku, na które kandydatki złożyły aplikację.

Załączniki