Ogłaszenie o naborze na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t w Dziale Gospodarki Odpadami

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza nabór
na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t
w Dziale Gospodarki Odpadami
Wymiar czas pracy: pełen wymiar czasu pracy w systemie równoważnym.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 5. posiadanie minimum od 2 lat prawa jazdy kat. B lub wyższej,
 6. doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego,
 7. dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad bhp na stanowisku kierowcy,
 2. znajomość bezpiecznego rozmieszczenia ładunków w przestrzeni bagażowej samochodu dostawczego,
 3. dyspozycyjność,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. uczciwość,
 6. odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t w Dziale Gospodarki Odpadami:

 • kierowanie samochodem dostawczym do 3,5 t.,
 • odbiór od mieszkańców Związku wielkogabarytowych sprzętów i urządzeń AGD/RTV bezpośrednio z domów i mieszkań,
 • załadunek zebranego sprzętu do samochodu i transport do magazynu Związku (zabezpieczenie ładunku przed przemieszczaniem się w czasie jazdy),
 • organizacja pracy czasowego magazynowania zebranego sprzętu,
 • realizacja określonych i zatwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego działań marketingowych i promocyjnych na terenie Związku,
 • przedstawianie uwag i życzeń klientów dotyczących świadczonych usług,
 • reprezentacja firmy wobec konkretnego, indywidualnego klienta – mieszkańca Związku,
 • opracowywanie raportów z wykonanych działań – terminowo i zgodnie z przyjętymi w firmie standardami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika Związku – do pobrania w Biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni lub ze strony internetowej Związku www.kzg.pl,
 2. list motywacyjny i cv – prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2014 r , poz. 1182)” oraz o podanie numeru telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu naboru,
 3. kopia dowodu osobistego na potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie o niekaralności *,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, kopie świadectw pracy, opinii z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Formularze ww. dokumentów znajdują się tutaj.

Oferty z dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
do dnia 11 grudnia 2015 r. do godziny 15:00 w:

Sekretariacie Biura Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
z napisem na kopercie
„Nabór na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5t w Dziale Gospodarki Odpadami”,
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym uczestnikiem konkursu.

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest p. Renata Czarnecka tel. (0-58) 624-66-11, e-mail:sekretariat@kzg.pl.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Załącznik:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy.pdf (1478.17kB)