Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska

Wymiar czas pracy: pełen wymiar czasu pracy

Konkurs ma charakter otwarty – może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku studiów w zakresie inżynierii środowiska, ekonomii, ochrony środowiska (preferowane techniczne),
 5. znajomość zagadnień administracyjnych, prawnych, oraz merytorycznych związanych z gospodarką wodno-ściekową, infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną i wymaganiami sanitarnymi oraz technologią wody i ścieków,
 6. umiejętność analizy finansowej, weryfikacji kalkulacji kosztów, planowania przychodów w spółkach prawa handlowego i jednostkach samorządu terytorialnego
 7. rozeznanie w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego,
 8. dobra znajomość MS Office,
 9. dobry stan zdrowia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska:

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie przepisów prawa oraz organizacji na terenie kraju, województwa, gmin Związku gospodarki wodno-ściekowej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 2. Aktualizacja, nowelizacja Regulaminu świadczenia na terenie gmin – członków KZG usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia i odprowadzenia ścieków.
 3. Weryfikacja wniosków o wydanie zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 4. Przygotowywanie treści decyzji administracyjnych dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych prowadzących na terenie gmin Związku zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków.
 5. Weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, przedkładanych przez przedsiębiorstwa prowadzące na terenie Związku swoją działalność.
 6. Przygotowywanie treści uchwał zatwierdzających wieloletnie plany j.w.
 7. Kontrola stopnia realizacji przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zadań w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gmin Związku.
 8. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pod względem zgodności z przepisami prawa.
 9. Przygotowywanie treści uchwał dot. taryf, w tym o zatwierdzeniu taryf, odmowie zatwierdzenia taryf jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami prawa, o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup taryfowych, o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.
 10. Kontrola realizacji przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku nadzoru sanitarnego w zakresie jakości wody do picia.
 11. Kontrola jakości usług prowadzonych przez przedsiębiorstwa, w tym niezgodności z zatwierdzonym Regulaminem świadczenia usług…..
 12. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interwencji w przypadkach naruszenia przez przedsiębiorstwa ustaleń Regulaminu świadczenia …
 13. Bieżące przygotowywanie informacji dot. gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, oraz prezentacja tych informacji na stronie www., w materiałach wydawniczych, w prasie, lokalnych biuletynach itp.
 14. Udostępnianie informacji o środowisku jako informacji publicznej zgodnie z wymaganiami Prawa ochrony środowiska.
 15. Udział w opracowywaniu innych dokumentów niezbędnych do poprawnej realizacji zadań Związku szczególnie dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki oraz realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika Działu oraz Przewodniczącego Związku.
 16. Przygotowywanie danych oraz udział w postępowaniu w zakresie zamówień publicznych w sprawach dotyczących działań j.w.
 17. Udział w opracowaniu wniosków, sprawozdań i rozliczeń działań dot. gospodarki wodno-ściekowej do funduszy celowych oraz innych instytucji i organizacji w celu pozyskania partnerów oraz dodatkowych środków na realizację przedsięwzięć.
 18. Bieżące prowadzenie dokumentacji w ramach powierzonych do realizacji działań.
 19. Sprawdzanie i kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem merytorycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika Związku – do pobrania w Biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni lub ze strony internetowej Związku www.kzg.pl,
 2. list motywacyjny i cv – prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)” oraz o podanie numeru telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu konkursu,
 3. kopia dowodu osobistego na potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe*,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie kopie świadectw pracy, opinii z poprzednich miejsc zatrudnienia,

Oferty z dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w do dnia 11 lutego 2011 r. do godziny 12:00 w

Sekretariacie Biura Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1,
81-651 Gdynia

z napisem na kopercie „Konkurs na podinspektora/inspektora w DOŚ”,

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Do przeprowadzenia konkursu Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powołał Komisję Konkursową. Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Komisja przeprowadza odrębną rozmowę z każdym uczestnikiem konkursu. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w regulaminie konkursu.

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest p. Małgorzata Przybytniak – Niemczyk tel. (0-58) 624-46-61, e-mail:sekretariat@kzg.pl

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Załączniki