OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni

 1. Stanowisko pracy:podinspektor w Dziale Administracyjno Kadrowym – umowa na czas określony w wymiarze ½ etatu.
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
  • biegła obsługa komputera, szczególnie w zakresie programów graficznych i edytorów tekstu.
 3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  • znajomość przepisów prawnych w zakresie samorządu terytorialnego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dostępu do informacji publicznej, finansów publicznych
  • umiejętność formułowania tekstów informacyjnych i notatek prasowych.
 4. Zadania wykonywane na stanowisku:
  • redagowanie artykułów i informacji zamieszczanych w czasopismach, biuletynach i innych wydawnictwach, dot. działań ekologicznych Związku,
  • obsługa strony internetowej Związku w zakresie umieszczania informacji,
  • współpraca z informatykiem obsługującym Związek w zakresie obsługi strony internetowej,
  • analiza i opracowywanie zestawień danych, materiałów informacyjnych,
  • techniczne przygotowanie dokumentów do publikacji w Dzienniku Urzędowym
  • realizacja zadań wynikających z procedury udostępniania informacji publicznej.
 5. Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika – do pobrania w Biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni lub ze strony internetowej Związku www.kzg.pl,
  • list motywacyjny i cv – prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)” oraz o podanie numeru telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu konkursu,
  • kopia dowodu osobistego na potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego;
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 6. Miejsce i termin złożenia dokumentówOferty z dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w Sekretariacie Biura Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1 81-651 Gdynia z napisem na kopercie „Konkurs na podinspektora w DAK”, do dnia 26 stycznia 2009 r. do godziny 15.00.

Do przeprowadzenia konkursu Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powołał Komisję Konkursową. Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Komisja przeprowadza odrębną rozmowę z każdym uczestnikiem konkursu. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w regulaminie konkursu.

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest p. Małgorzata Przybytniak – Niemczyk tel. (0-58) 624-46-61 wew. 32, e-mail: sekretariat@kzg.pl