Ogłoszenie o wyborze oferty na unieszkodliwianie lub zbieranie ON

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na: Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej. [przejdź do dokumentu]