ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 104/VI/2007

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 104/VI/2007 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 12 LIPCA 2007R.

Na podstawie art. 2 – 3e. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm.) oraz § 9 ust. 3 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” tekst jednolity stanowiący załącznik do Uchwały Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 26 marca 2007 r. Nr 13/2007 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia otwartego i konkurencyjnego naboru w oparciu o przejrzyste kryteria, niniejszym zarządzeniem wprowadzam zasady naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

§ 2.

  1. Procedura naboru dotyczy:
    1. naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze,
    2. naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  2. Wprowadzam Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz stanowiska urzędnicze stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Stosowanie zasad naboru nie obejmuje stanowisk urzędniczych:

obsadzanych w drodze wyboru i powołania,

na które zawarto umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

w przypadku pracowników przyjmowanych na staż finansowany z Powiatowych Urzędów Pracy i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych organizacji organizujących staże dla pracowników.

§ 4.

1. Zarządzenia podlega ogłoszeniu w BIP Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, na tablicy ogłoszeń w biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni.

Informację o procedurach naboru podaje się również do wiadomości na stronie internetowej Związku www.kzg.pl.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki