ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 130/VI/2009

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 130/VI/2009 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 23 KWIETNIA 2009R.

w sprawie: zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 104/VI/2007 z 12 lipca 2007 r.

Na podstawie art. 12-15 w związku z art. 20, art.21, art. 22 ust 1 i art. 23 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458) oraz § 9 ust. 3 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” tekst jednolity stanowiący załącznik do Uchwały Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 26 marca 2007 r. Nr 13/2007 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu wewnętrznym Nr 104/VI/2007 Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 12 lipca 2007 r. wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 3 otrzymuje następującą treść:

„§ 3. Dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym bez przeprowadzenia procedury naboru w przypadku:

 

 • przeniesienie pracownika samorządowego tej samej jednostki na podstawie porozumienia,
 • przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego w innej jednostce organizacyjnej na mocy porozumienia,
 • przeniesienie pracownika samorządowego tej samej jednostki na podstawie ustawy, w przypadku jej reorganizacji,
 • przeniesienie na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny),
 • innej niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami , na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki,
 • zatrudnienia pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego,
 • zatrudnienia pracowników przyjmowanych na staż finansowany z Powiatowych Urzędów Pracy i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych organizacji organizujących staże dla pracowników.

 

§ 2.

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Przewodniczącego Związku Nr 104/VI/2007:

 1. § 3 ust 4 otrzymuje brzmienie:4. Wymagania ustala Kierownik Działu Administracyjno Kadrowego w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu Związku, w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr.50 .poz.398)
 2. § 3 ust 5 otrzymuje brzmienie:5. Wymagania wobec kandydata obejmują: warunki przewidziane w art.6 ust.1,3 i 4 ustawy oraz dodatkowo: 1) szczególne kwalifikacje związane z danym stanowiskiem (wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe), 2) doświadczenie zawodowe, 3) umiejętności wymagane na danym stanowisku, 4) cechy osobowe i predyspozycje związane ze specyfiką danego stanowiska.
 3. § 11 ust 2 otrzymuje brzmienie:2. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

  § 3.

  Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  § 4.

  1. Zarządzenia podlega ogłoszeniu w BIP Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, na tablicy ogłoszeń w biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni.

  2. Informację o procedurach naboru podaje się również do wiadomości na stronie internetowej Związku www.kzg.pl.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Przewodniczący Zarządu
  Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
  Tadeusz Wiśniewski

Załączniki