ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 153/VII/2011 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 28 LUTEGO 2011 R.

Na podstawie § 9 ust. 3 i ust.4 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni [tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 26 marca 2007 Nr 13/2007] oraz§ 6 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przyjęty Zarządzeniem wewnętrznym Przewodniczącego Zarządu Związku nr 104/VI/2007 z dnia 12 lipca 2007r., jednolity tekst stanowiący załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Przewodniczącego Zarządu Związku nr 130/VI/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z pismem z dnia 25.02.2011 Kierownika Działu Ochrony Środowiska dot. konkursu na stanowisko podinspektora/inspektora ds.ochrony środowiska z dnia 01.02.2011 oraz rezygnacji z podjęcia pracy na ww. stanowisku kandydata wyłonionego w tym konkursie, unieważnia się wyniki konkursu na stanowisko podinspektora/inspektora ds.ochrony środowiska z dnia 01.02.2011 i wszczyna się procedurę otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zgodnie z warunkami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 01 marca 2011 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz na tablicy ogłoszeń w biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni oraz na stronie internetowej Związku www.kzg.pl.

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Tadeusz Wiśniewski