Plany Wieloletnie

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2028 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

    1. urządzeń wodociągowych,
    2. urządzeń kanalizacyjnych.

W myśl art. 21 ust. 2 w/c ustawy Plan określa w szczególności:
– planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
– przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
– przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
– nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
– sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan, uzgodniony z gminami na terenie których działa, Komunalnemu Związkowi Gmin, który jako weryfikator sprawdza czy spełnia on powyższe warunki. Jeśli tak, Zgromadzenie Związku uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu Związkowi.

Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, o czym stanowi art. 21 ust. 7 w/c ustawy.

W związku z faktem wejścia w życie[1] ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz niektórych innych ustaw[2], w dniu 12 marca br.[3] upłynał termin przedłożenia do organu regulacyjnego[4] wniosku o zatwierdzenie taryfy (na okres 3 lat) [5].

W tej sytuacji zwracamy także uwagę, iż w związku z art. 24b ust.6 pkt 2) ustawy[6] oraz zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006r.[7] w związku z § 19 ust. 2 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2016r.[8] jak również w związku z § 19 ust. 3 pkt 2 projektu rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2018r.[9] do wniosku taryfowego powinien być załączony plan[10], który powinien spełniać wymogi art. 21  ustawy[11] oraz swoim zakresem obejmować powinien czas obowiązywania planowanej taryfy (3 lata); tj. nie krócej niż do połowy 2021r.

Obowiązek opracowania planu nie dotyczy tylko tych przedsiębiorstw wod.- kan., które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

Na obszarze Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” działa 7 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych (w tym jedna gmina tj. gm. Wejherowo, działająca w zakresie ustawy jako przedsiębiorstwo wod. – kan.). Mając na uwadze zmienione przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz niektórych innych ustaw dla 5 z nich Zgromadzenie KZG uchwaliło w formie uchwały Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:

  • Uchwała nr 4/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na lata 2021-2024,
  • Uchwała nr 3/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie na lata 2022-2024,
  • Uchwała nr 1/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Wejherowo na lata 2021-2024,
  • Uchwała nr 2/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. na lata 2021-2024
  • Uchwała nr 10/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, na lata 2023 – 2025

[1] w dniu 12 grudnia 2017r.

[2] Dz.U. z 2017r. poz. 2180

[3] Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 10 czerwca br.). W myśl art. 9 ust. 2 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przekazać organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa powyżej tj. do dnia 12 marca br.

[4] Organ regulacyjny- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor RZGW WP w Gdańsku

[5] Przedsiębiorstwo wod-kan. określa taryfę na okres 3 lat – art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001r. zmienionej ustawą 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz niektórych innych ustaw

[6] ustawy z dnia 7.06.2001r. zmienionej ustawą 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz niektórych innych ustaw

[7] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1701)

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2016r. poz. 1301)

[9] Rozporządzenie Ministra Budownictwa w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Projekt z dnia 4 stycznia 2018r.

[10] Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

[11] Art. 20 ustawy z dnia 7.06.2001r. zmienionej ustawą 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz niektórych innych ustaw