Procedura taryfowa

KZG informuje, że z dniem 12 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328). W myśl zmienionych przepisów dotychczasowe kompetencje Rady Gminy (tu Zgromadzenia Związku) w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 1 stycznia 2018r. przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku – jako organu regulacyjnego [1].

Na obszarze działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” działa 7 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: PEWIK GDYNIA sp. z o.o., ZMPG S.A., PUK PEKO Sp. z o.o., Gdańskie Wodociągi S.A., Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp.  z o.o., AQUA SOPOT Sp. z o.o. oraz Gmina Wejherowo działająca jako przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.

Aktualnie obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze działania Związku znajdują się w zakładce Ceny i opłaty za wodę i ścieki.