Rezerwaty

Z punktu widzenia prawa

Rezerwaty Przyrody – Według artykułu 13 punkt 1, ustawy „o ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku „Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.” Za utworzenie rezerwatu jest odpowiedzialny Wojewoda poprzez wydanie stosownego rozporządzenia w którym określa jego granice, typ, cel ochrony, nazwę itp. Dla rezerwatu może być wytyczona otulina. Artykuł 15. wymienionej ustawy wprowadza zakazy i nakazy, obowiązujące w obrębie obszarów chronionych.

Zakazy, których należy przestrzegać w granicach rezerwatu:

perłowiec adype rezerwat wejherowo
fot. M. Ryś/KZG
 • budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
 • rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach ochronnych;
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
 • polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
 • pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
 • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
 • zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
 • pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
 • niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
 • palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
 • prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
 • stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
 • zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
 • amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
 • ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
 • wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;
 • wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
 • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

Rezerwaty Przyrody w naszej okolicy

Na terenie Komunalnego Związku Gmin znajduje się osiem Rezerwatów Przyrody. A jeden („Beka”) leży w bezpośrednim sąsiedztwie przylegając do północnej granicy gminy Kosakowo. W przyszłości planuje się utworzenie kolejnych pięciu rezerwatów.

Nazwa Typ Powierzchnia (ha) Położenie
Kępy Redłowskiej Krajobrazowy 120,08 Kępa Redłowska, Gdynia
Mechelińskie Łąki Faunistyczny 113,47 NPK, Północna część Pradoliny Kaszubskiej, gm. Kosakowo
Beka* Faunistyczny 193,01 NPK, Północna część Pradoliny Kaszubskiej, gm. Puck
Kacze Łęgi Leśny 8,97 TPK, Dolina Kaczego potoku, Gdynia
Zajęcze Wzgórze Leśny 11,74 Lasy Oliwskie TPK, Sopot
Cisowa Leśny 24,76 TPK, górny bieg strugi Cisowskiej, Gdynia
Lewice Torfowiskowy 22,9 TPK, gm. Wejherowo
Gałęzia Góra Leśny 34,06 TPK, gm. Wejherowo
Pełcznica wodny 57,53 TPK, gm. Wejherowo

* Rezerwat położony w gminie Puck nie wchodzącą w skład Związku, ale tuż przy granicy z gminą Kosakowo