Rezerwat Gałęźna Góra

Rezerwat Gałęźna Góra, oprócz dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych, chroni również pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska kurhanowe góry zamkowej. Utworzony w 1990 roku w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 czerwca 1990 ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 31, poz. 248. Położony na południe od Wejherowa, zajmuje powierzchnię 34,06 ha.

Rezerwat Gałęźna Góra kzg

Las rosnący w jego obrębie to głównie kwaśna i żyzna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum i melico-Fagetum) oraz lasy łęgowe z przewagą łęgu jesionowego. W skład flory rezerwatu wychodzi aż 9 roślin podlegających ochronie ścisłej (bluszcz pospolity Hedera helix, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, listera jajowata Listera ovata, podkolan zielony Platanthera chlorantha, podrzeń żebrowiec Blechnum spicant, storczyk plamisty Dactylorhiza maculata, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widład wroniec Huperzia selago) i 7 ochronie częściowej. Występuje tu również 19 gatunków które znajdują się na liście zagrożonych gatunków Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, m.in.: gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, jaskier kaszubski Ranunculus cassubicus, kostrzewa leśna Festuca altissima, storczyk plamisty Dactylorhiza maculata.

Rezerwat Gałężna Góra, wspólnie z rezerwatem Lewice, jest włączony w planowaną sieć obszarów chronionych NATURA 2000.