Rezerwat Łęg nad Swelinią

Rezerwat „Łęg nad Swelinią”

Rezerwat „Łęg nad Swelinią” utworzony rozporządzeniem nr 11/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 roku. Obejmie 13,4 ha powierzchni, terenów leśnych w górnym, źródliskowym biegu Swelini przy granicy Sopotu i Gdyni, na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie leśnym Lasów Oliwskich. Jego powstanie pozwoliło ochronić dobrze zachowaną, ciekawą formą terenu oraz zbiorowiska fitocenozy łęgu jesionowo-olszowego (Circaeo-Alnetum), grądu (Stellario-Carpinetum) a także ekosystemy łąkowe i źródliskowe. Flora roślin naczyniowych tego rezerwatu szacowana jest na około 205 gatunków, z czego 6 jest pod ścisłą ochroną a 5 pod ochroną częściową.

Do gatunków chronionych i rzadkich należą, m.in.: kukułka plamista, kukułka szerokolistna, kukułka krwista, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko

Szczególnie cenne pod względem przyrodniczym jest występowanie czterech gatunków storczyków (Dactylorhiza incarnata, D. maculata, D. majalis, Epipactis helleborine) i bogata populacja bluszczu Hedera helix, którego pędy oplatają korony drzew, a dużo z nich kwitnie i owocuje.

Z rzadkich ptaków często widuje się tu dzięcioła czarnego i pliszkę górską. W Swelini zaobserwowano rzadkiego płazińca, wypławka alpejskiego, którego obecność dobrze świadczy o czystości wód.

Kilkanaście procent powierzchni rezerwatu zajmują łąki.