Rezerwat Lewice

Rezerwat „Lewice” (zwany też „Bagno Biała”) utworzony w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w celu ochrony dobrze zachowanych torfowisk wysokich i przejściowych z roślinnością mszarną położonych w wytopiskach moreny dennej. Najcenniejszym elementem, założonego w 1988 roku na powierzchni 22,90 ha (5,33 ha objęte ochroną całkowitą), rezerwatu są trzy zespoły roślinne na niezadrzewionej części torfowiska. Są to mszar dolinkowy (Caricetum limosae), mszar przygoełkowy(Rhynchosporetum albae), wysokotorfowiskowy mszar kępowy (Sphagnetum magellanici). Aktem prawnym tworzącym rezerwat jest Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. (MP Nr 5, poz. 48).

Oprócz wymienionych wyżej mszarów, rezrwat chroni również zespoły roślinne borów i brzezin bagiennych a na rezerwat lewice komunalny związek gminmineralnym podłożu także kwaśną buczynę niżową i acydofilny las bukowo-dębowy. Na terenie rezerwatu opisano 190 gatunków roślin naczyniowych, 27 gatunków mszaków i 43 porostów. Dziesięć gatunków porostów podlega ochronie ścisłej, 19 gatunków mszaków częściowej. Z roślin naczyniowych stwierdzono 6 pod ochroną ścisłą -rosiczka długolistna Drosera anglica, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak goździsty Lycopodium clavatum, wrzosiec bagienny Erica tetralix, bluszcz pospolity Hedera helix.  Jest też 6 pod ochroną częściową – bagno zwyczajne Ledum palustre, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, konwalia majowa Convallaria majalis, kruszyna pospolita Frangula alnus, marzanka wonna Galium odoratum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare. Wartość rezerwatu podkreśla fakt, że aż 14 gatunków roślin znajduje się na liście ginących roślin Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

Rezerwat Lewice, wspólnie z rezerwatem Gałężna Góra, jest włączony w planowaną sieć obszarów chronionych NATURA 2000.