Rezerwat Mechelińskie Łąki

Rezerwat Mechelińskie Łąki jest jednym z dwóch rezerwatów północnej części Meandry Kaszubskiego (Pradoliny Kaszubskiej), obejmujący południowo-wschodni skraj doliny między Rewą a Mechelinkami. Jest to jeden z młodszych rezerwatów, utworzony na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w 2000 roku zarządzeniem Wojewody Pomorskiego (NR 182/2000) z dnia 23 listopada 2000 r. w celu ochrony nadmorskich słonych łąk szuwarów, wydm oraz ostoi ptaków morskich. Teren rezerwatu to płaski nizinny poprzedzielany kanałami melioracyjnymi obszar. Wytworzone na piaskach zatorfione gleby w wyniku przesiąkania i okresowego (wiosenno-letniego) zalewania ich przez słone wody zatoki tworzą solniska.

Rezerwat Mechelińskie Łąki kzg

Specyficzny charakter rezerwatu ma swoje odbicie w bogatym i wyjątkowym składzie flory naczyniowej liczącej około 200 gatunków, z czego ponad 20 to gatunki chronione lub rzadkie w skali Pomorza i kraju. Wizytówką Mechelinskich Łąk jest bogata populacja mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum) i zbiorowisk słonorośli (nazywanych też z greckiego halofitami). Dobrze widoczna jest tu strefowość roślinności. Posuwając się od linii brzegu w głąb rezerwatu obserwować można roślinności plaży (z honkenią piaskową, solanką kolczystą itp.), wydmy białej (z piaskownicą zwyczajną i wydmuchrzyca piaskową) murawy (z turzycą piaskową Careex arenaria i wspomnianym już mikołajkiem nadmorskim), suchą łąkę piaskową, słonawy (reprezentowane przez sit Gerarda, babkę nadmorską i in.), szuwary półhalofilne (z sitowcem nadmorskim) i szuwary trzcinowe.

Rezerwat Mechelińskie Łąki kzg mikolajek nadmorski

Rezerwat jest także bogatą w gatunki ostoją ptaków. Z pośród wielu interesujących i rzadkich 9 gatunków jest wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (bąk Botaurus stellaris, biegus zmienny Calidris alpina, ohar Tadorna tadorna, rybitwa białoczelna Sterna albifrons, kropiatka Porzana porzana, ostrygojad Haematopus ostralegus, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, wąsatka Panurus biarmicus, zielonka Parzana prana, pliszka cytrynowa Motacilla citrela), wiele innych należy do rzadkości, np.: bernikla obrożna Branta bernicla, szablodziób Recurvirostra avosetta, biegus arktyczny Calidris melanotos, ibiskasztanowaty Plegadis falcinellus, czy szpak różowy Sturmus roseus.

Działalnością niekorzystną dla środowiska naturalnego rezerwatu jest niekontrolowane pozyskiwanie trzcin oraz rozkopywania nowych rowów melioracyjnych w celu odwadniania terenu. Zagrożenie stwarza też rozwój baz turystycznych w okolicach Rewy i związana z tym penetracja turystyczna łąk rezerwatu. Wzdłuż plaży biegnie ścieżka dydaktyczna Rewa-Mechelinki.