Rumia

Rodzaj zieleni miejskiej w Rumi jest zależy od zabudowy mieszkaniowej dzielnic. W dzielnicach z przewagą osiedli domów jednorodzinnych (Szmela, Zagórze) mówiąc o zieleni mamy na myśli głównie ogródki przydomowe. Drzewostan w nich jest raczej mało okazały, prócz nielicznych zasługujących na uwagę przykładów gatunków drzew egzotycznych (np. Świerk kłujący Picea pungens czy Żywotnik wschodni Biota orientalis) lub cennych gatunków rodzimych (np. Bluszcz Hedera helix czy Cis Taxus baccata).

rumia_zielen1
Fot. Zielone okolice Rumi

Niemal całkowicie pozbawione zieleni wysokiej są nowe osiedla z zabudową wielorodzinną (np. Rumia-Janowo). Nieznacznie lepiej pod tym względem przedstawiają się osiedla ze starszym budownictwem o charakterze wielorodzinnym w okolicy ul. Pomorskiej. Ogólnie rzecz biorąc zagospodarowanie zielenią obszaru miasta jest słabe.

Istotniejsze walory przyrodnicze posiadają fragmenty doliny Zagórskiej Strugi. Zbocza tej doliny i jej górny bieg oraz partie wierzchowinowe wysoczyzny to fitocenozy niewiele różniące się od naturalnych. W środkowym biegu Zagórskiej Strugi znajdujemy kompleksy użytków zielonych, pól uprawnych oraz zachowanych grup wierzbowo-olszowych nawiązujących do zbiorowisk łęgowych.

Z kompleksów parkowych w centrum miasta można wymienić skwerek przy Urzędzie Miasta, niewielki park obok Miejskiego Domu Kultur oraz park im Żelewskiego w Janowie. W pierwszym z nich prócz drzewek owocowych, będących prawdopodobnie pozostałością dawnego sadu, występują topole oraz szpalery żywopłotów i krzewów ozdobnych. Urozmaiceniem tego obszaru jest fontanna uruchamiana w sezonie letnim.

Kolejny fragment zieleni to zajmujący obszar przy brzegu Zagórskiej Strugi park sąsiadujący z Miejskim Domem Kultury, który został utworzony w zabytkowym dworku z początku XIX wieku. Podjęto też próby odnowy trzeciego parku im. Leona Żelewskiego, który zajmuje obszar między ulicami Katowicką i Filtrową na osiedlu Rumia-Janowo. Ten zabytkowy park, będący pozostałością posiadłości ziemskiej której korzenie sięgają 1833 roku, zachował ślady dawnych kompozycji przestrzennych charakterystycznych dla przedwojennych folwarków rycerskich. Należą do nich m.in.: trójrzędowy szpaler lipowy i szpalery grabowe. Z zieleni wysokiej na uwagę zasługuje bogaty w gatunki starodrzew w którym przeważa Grab zwyczajny (Carpinus betulus), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) i Klon pospolity (Acer platanoides).

Źródło:

  • Inwentaryzacja i Waloryzacja Przyrodnicza Miasta Rumi

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dziękuje Urzędowi Miasta Rumii za udostępnienie materiałów źródłowych wykorzystanych w powyższym tekście.