Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe wyznaczane są przez wojewodę lub przez radę gminy. Celem ich tworzenia jest ochrona wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego lub kulturowego, dla zachowania ich wartości widokowych i estetycznych (zgodnie z art. 43 ustawy o ochronie przyrody, z 2004 r.). Na terenie województwa pomorskiego jest ich 11 o łącznej powierzchni 13 520 ha (stan na rok 2002). Są to głównie doliny, rynny, ostoje zwierząt itp.

Na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” obecnie nie ma żadnego ustanowionego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Najbliższy obejmuje dolinę Łeby, częściowo położoną w powiecie Wejherowskim. Jest on jednocześnie największym tego typu obszarem w województwie pomorskim, zajmuje 3 412 ha.

Artykuł 45 ustawy „o ochronie przyrody” mówi o zakazach których należy przestrzegać będąc w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Są one takie same jak w przypadku pomników przyrody, użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych.

 

Źródło: Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92, poz. 880)