Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.) na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.

Na obszarze działania Komunalnego Związku Gmin wydawanie w/c zezwoleń należy do kompetencji Związku.

Zezwolenie może być wydane na pisemny wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które, zgodnie z art. 16 ust. 2 w/c ustawy:

  1. ma na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;
  2. posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  3. posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o której mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 w/c ustawy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie.

Na obszarze Komunalnego Związku Gmin, na podstawie wydanych zezwoleń, następujące przedsiębiorstwa prowadzą działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Tabela 1. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na podstawie art. 18b ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) (POBIERZ tabelę w wersji pdf)

Ewidencja Zezwoleń_10_2021.pdf