Aktualizacja obszaru, wielkości i granic planu aglomeracji Gdynia

Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów wód oraz ich ochrona i poprawa jakości jest podstawowym celem gospodarki wodnej w Polsce. Osiągnięciu dobrego stanu wód służy szereg działań, w tym planowanie i wykorzystywanie istniejącej sieci kanalizacyjnej,  oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. W tym celu wyznacza się aglomeracje, które w naszym przypadku stanowią teren, z której ścieki komunalne są zbierane i przekazywane do Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”.

Na terenie województwa pomorskiego wyznaczonych jest 89 aglomeracji ściekowych. Nasza aglomeracja obejmuje teren miast: Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo oraz gminę Kosakowo i części gminy Szemud, gminy Wejherowo, gminy Puck oraz oczyszczalnię ścieków „GOŚ Dębogórze” w miejscowości Dębogórze -Wybudowanie.

W imieniu Gminy Miasta Gdynia, jako gminy o największej liczbie mieszkańców[1], Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy ze Spółką PEWIK GDYNIA i gminami tworzącymi aglomerację przygotował projekt aktualizacji obszaru, granic i wielkości Aglomeracji Gdynia wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014r.

Projekt, po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień z PGW Wody Polskie oraz z RDOŚ[2] został przekazany Prezydentowi Miasta Gdyni z  wnioskiem o jego akceptację i przekazanie Radzie Miasta Gdyni celem wyznaczenia aglomeracji w drodze uchwały. Najbliższa sesja  Rady Miasta Gdyni planowana jest na dzień 25 czerwca br.

Weryfikacja obszaru, wielkości i granic aglomeracji Gdynia wynika m.in. z wniosku Spółki PEWIK GDYNIA, którego uzasadnieniem jest pozyskanie dotacji na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze działania Spółki. Ponadto weryfikacja pozwala na zachowanie zgodności pomiędzy liczbą mieszkańców określoną Uchwale Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 31 marca 2014r. a rzeczywistą liczbą mieszkańców w aglomeracji.

W ramach aktualizacji włącza się do aglomeracji Gdynia miejscowości: Kąpino, Pętkowice, Orle, Góra (Paradyż) położone w gminie Wejherowo. Liczba mieszkańców (docelowa na dzień 31.12.2021r.) wynosi 442 000 i uwzględnia również ilość ścieków, która wynika z rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w proponowanym obszarze aglomeracji Gdynia. Na terenie aglomeracji Gdynia, planowana do wybudowania (do 31.12.2021r.) długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 113,93 km, w tym 22,75 km na terenach objętych formami ochrony przyrody. W wyniku realizacji planowanych inwestycji, do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 12 356  mieszkańców, w tym 2 061 mieszkańców na obszarach objętych formami ochrony przyrody[3].

[1] W projekcie aktualizacji Aglomeracji Gdynia w miejsce ilości mieszkańców używa się określenia Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) co oznacza wyliczenie na podstawie ładunku substancji organicznych w ściekach komunalnych wytwarzanych przez osobę (z uwzględnieniem przemysłu)

[2] RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

[3] Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.)

Jedno ze spotkań uzgodnieniowych w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ( 08.05.2019)

13 czerwca 2019