Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” www.kzg.pl

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

  • Data publikacji strony internetowej 2016-05-30
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony 2016-08-31

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Materiały edukacyjne (broszury, ulotki, komiksy, kolorowanki) nie są dostępne cyfrowo;
  • Część zdjęć i plików graficznych nie posiada tekstów alternatywnych.
  • Filmy edukacyjne opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (23 września 2020 r.) wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie posiadają możliwość włączenia napisów.
  • Strona jest rozpoznawana przez programy czytające stosowane przez osoby niewidome.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data sporządzenia oświadczenia: 2024-01-02

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Konwaliowa 1

81-651 Gdynia-Witomino

tel: 58 624 45 99

e-mail: sekretariat@kzg.pl

W przypadku problemów związanych z dostępnością strony internetowej Związku, prosimy o kontakt z Panią Bogumiłą Charzyńską pod nr telefonu 58 624 45 99 (wew. 44) lub poprzez e-mail: b.charzynska@kzg.pl.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Informujemy, iż tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie zapewnienia dostępności (lub dostępu alternatywnego np. poprze odczytanie zawartości dokumentu lub opisanie zawartości filmu) powinno zawierać dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazanie bariery w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie preferowanej formy kontaktu z wnioskodawcą, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności lub dostępu alternatywnego (kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Związek zapewnia dostępność niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku opóźnienia zapewnienia dostępności Związek zobowiązany jest poinformować wnoszącego żądanie o jego przyczynach oraz wskazać nowy termin załatwienia sprawy, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej, Związek może zaproponować żądającemu dostęp alternatywny uzasadniając w zawiadomieniu o niemożności zapewnienia dostępności swoje stanowisko.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności, lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu powyższej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Strona umożliwia nawigację bez użycia myszki. W celu zwiększenia obrazu oraz czcionki na stronie należy, zależnie od używanej przeglądarki, użyć kombinacji klawiszy :

Firefox, Chrome, Microsoft EDGE oraz Microsoft Explorer:
– CTRL oraz „+”, aby powiększyć
– CTRL oraz „-”, aby pomniejszyć

Opera, Safari:
– SHIFT oraz „+”, aby powiększyć
– SHIFT oraz „-”, aby pomniejszyć

Poprzez kombinację klawiszy „lewy Alt + lewy Shift + Print Screen” system Windows umożliwia odwrócenia kontrastu na ekranie.

Dodatkowo za pomocą skrótu lewy Alt + lewy Shift + NumLock, można przełączyć klawiaturę numeryczną w tryb przemieszczania kursora za pomocą klawiszy 1,2,3,4,6,7,8,9 oraz klikania linków klawiszem „5” (równoznaczne z lewym klawiszem myszy). Klawisz „+” zastępuje wówczas prawy przycisk myszy.

Dostępność architektoniczna

Biuro Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zlokalizowane jest w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1 na pierwszym piętrze. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Biuro zlokalizowane jest na piętrze budynku, a dostęp do niego możliwy jest także przy pomocy windy zlokalizowanej od jego frontu. Korytarze biura są szerokie, brak wysokich progów w drzwiach umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Strona Internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

www.rpo.gov.pl

Komunalny Związek Gmin deklaruje udzielenie wszelkiej możliwej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami w celu umożliwienia kontaktu/załatwienia sprawy.