Deklaracja dostępności

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

  • Data publikacji strony internetowej 2016-05-30
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony 2016-08-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019.r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Materiały edukacyjne (broszury, ulotki, komiksy, kolorowanki) oraz wykazy i rejestry opublikowane w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo;
  • Część zdjęć i plików graficznych nie posiada tekstów alternatywnych.

Filmy edukacyjne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (23 września 2020r.) i tym samym wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona jest rozpoznawana przez programy czytające stosowane przez osoby niewidome.

Oświadczenie sporządzono dnia 25-09-2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona umożliwia nawigację bez użycia myszki. W celu zwiększenia obrazu oraz czcionki na stronie należy, zależnie od używanej przeglądarki, użyć kombinacji klawiszy :

Firefox, Chrome, Microsoft EDGE oraz Microsoft Explorer:
– CTRL oraz „+”, aby powiększyć
– CTRL oraz „-”, aby pomniejszyć

Opera, Safari:
– SHIFT oraz „+”, aby powiększyć
– SHIFT oraz „-”, aby pomniejszyć

Poprzez kombinację klawiszy „lewy Alt + lewy Shift + Print Screen” system Windows umożliwia odwrócenia kontrastu na ekranie.

Dodatkowo za pomocą skrótu lewy Alt + lewy Shift + NumLock, można przełączyć klawiaturę numeryczną w tryb przemieszczania kursora za pomocą klawiszy 1,2,3,4,6,7,8,9 oraz klikania linków klawiszem „5” (równoznaczne z lewym klawiszem myszy). Klawisz „+” zastępuje wówczas prawy przycisk myszy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Związku, prosimy o kontakt:

  • tel: 58 624 45 99
  • e-mail: sekretariat@kzg.pl

Informujemy, iż tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie zapewnienia dostępności (lub dostępu alternatywnego np. poprze odczytanie zawartości dokumentu lub opisanie zawartości filmu) powinno zawierać dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazanie bariery w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie preferowanej formy kontaktu z wnioskodawcą, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności lub dostępu alternatywnego (kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Urząd zapewnia dostępność niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku opóźnienia zapewnienia dostępności Związek zobowiązany jest poinformować wnoszącego żądanie o jego przyczynach oraz wskazać nowy termin załatwienia sprawy, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej, Związek może zaproponować żądającemu dostęp alternatywny uzasadniając w zawiadomieniu o niemożności zapewnienia dostępności swoje stanowisko.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności, lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu powyższej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zlokalizowane jest w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1 na pierwszym piętrze. Na dzień sporządzenia deklaracji przy budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, teren jest jednak duży i umożliwia parkowanie przy wejściu do budynku. Biuro zlokalizowane jest na piętrze budynku a dostęp do niego możliwy jest także przy pomocy windy zlokalizowanej od jego frontu. Korytarze biura są szerokie, brak wysokich progów w drzwiach umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Możliwe jest wejście do biura wraz z psem asystującym.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na terenie budynku w bliskiej odległości od wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Do końca roku planowane jest pełne dostosowanie strony internetowej do wymogów prawnych (aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony www.kzg.pl do wymogów WCAG 2.1.). Komunalny Związek Gmin deklaruje udzielenie wszelkiej możliwej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami w celu umożliwienia kontaktu/załatwienia sprawy.