Organizacja

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” to związek międzygminny powołany w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. W skład Związku wchodzą miasta i gminy: Gdynia, Sopot, Reda, Rumia, Wejherowo, Gmina Kosakowo, Gmina Szemud i Gmina Wejherowo.

Nazwa Związku pochodzi od rzeki Redy, która przepływa przez dwa miasta Związku (Wejherowo i Redę) oraz Gminę Wejherowo, i potoku Chylonka płynącego przez Gdynię. Jest w tej nazwie głębszy podtekst, bo opisany w ten sposób obszar to ogromny zbiornik wód podziemnych (Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110), stanowiący zasoby wody pitnej dla aglomeracji i będący przedmiotem szczególnej troski zrzeszonych w KZG samorządów. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 30.06.2020 r.) obszar Związku zamieszkuje łącznie 468 017 mieszkańców.

Statut Związku określa jego podstawowe zadania. Są to: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, informacja i edukacja ekologiczna oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska – powietrza, wód, gruntów i przyrody. W tym zakresie Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Finansowanie Związku opiera się na składkach gmin wnoszonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dochodach z własnej działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej oraz dotacji rządowych i pozarządowych. Związek jest dziś wspólnie z gminami właścicielem trzech firm:

Przed powstaniem zakładu utylizacji odpadów zarządcą składowiska odpadów w Łężycach był Związek. Obecnie stare składowisko jest zrekultywowane.

Tabela 1. Liczba mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 2008 roku (stan na 31.12. danego roku, GUS)

  2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  2021 r.  2022 r. 2023 r.
Gdynia 247 859 247 324 248 939 248 726 248 042 247 820 247 478 246 991 246 306 246 309 246 348 244 969 243 918
 242 874
241 189 
Gmina Kosakowo 9 367 9 710 10 634 11 023 11 751 12 342 12 813  13 364 14 029 14 850 15 589 16 419 17 167
20 599 
21 436
Reda 20 181 20 959 22 030 22 479 23 135 23 565 24 029  24 630  25 102  25 810  26 307  26 707 27 014
28 506 
28 704 
Rumia 45 679 46 107 46 940 47 304 47 374 47 602 47 812  48 095   48 927   49 031   49 230   49 536  49 936
52 506 
52 931
Sopot 38 460 38 141 38 584 38 217 37 903 37 654 37 231  36 849  36 533  36 046  35 719  35 286 34 909
32 276
31 903
Wejherowo Gmina 20 950 21 654 21 941 22 471 23 039 23 573 24 067  24 695   25 332  25 818  26 578  27 177 27 900
30 277 
30 959 
Wejherowo Miasto 47 188 47 794 50 145 50 375 50 340 50 292 50 215  50 039   49 927   49 789   49 505   49 099  48 462
46 446 
46 097
Gmina Szemud 14 343 14 722 15 386 15 718 16 076 16 406 16 702  17 060   17 452   17 816   18 240   18 620  19 053
20 984
21 622
OGÓŁEM 444 027 446 411 454 599 456 313 457 660 459 254 460 347  461 723  463 613 465 469 467 516 467 813 468 359    

Organy Związku to Zgromadzenie i Zarząd. Zgromadzenie liczy 19 przedstawicieli delegowanych przez rady gmin – Gdynia dysponuje pięcioma głosami, każda z pozostałych gmin dwoma. Zgromadzenie ma kompetencje stanowiące o budżecie Związku, składkach gmin, programie działania KZG. Przewodniczącymi Zgromadzenia są przedstawiciele kolejnych gmin. Trzyosobowy Zarząd Związku jest wybierany przez Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień dzisiejszy w skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący – Tadeusz Wiśniewski oraz Członkowie – Wojciech Kozłowski (Miasto Wejherowo) i Michał Guć (Gdynia). Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia i bieżące kierowanie pracami Związku oraz wypracowywanie i przygotowywanie materiałów dla delegatów gmin, a także reprezentowanie KZG na zewnątrz. Zarząd dysponuje kilkunastoosobowym biurem, usytuowanym w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1.

Skład Zarządu:

  • Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu
  • Wojciech Kozłowski – Członek Zarządu
  • Michał Guć – Członek Zarządu

Komisja Budżetowa:

 •  
  •  

Komisja Rewizyjna:

 •  
  •  

Lista Członków Zgromadzenia KZG

Lp. Imię i Nazwisko Adres
1. Elżbieta Sierżęga Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
2. Michał Guć Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3. Jarosław Kłodziński
Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
4. Anna Myszka
Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
5. Grzegorz Taraszkiewicz
Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
6. Marcin Majek
Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
7. Mirosław Marek Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
8. Mateusz Richert Urząd Miasta Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
9. Weronika Schroeder Urząd Miasta Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
10. Michał Pasieczny Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
11. Ariel Sinicki Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
12. Tomasz Lipiński Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
13. Natalii Jakubowska- Handall Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
14. Ryszard Kalkowski Urząd Gminy Szemud, ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud
15. Natalia Kacprzak Urząd Gminy Szemud, ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud
16. Krzysztof Hildebrandt Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
17. Wojciech Kozłowski Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
18. Przemysław Kiedrowski Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
19. Piotr Czerwiński Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo