Ceny i opłaty za wodę i ścieki

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z 2001 r. z późn. zm.) na naszym terenie znajduje się 6 przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Każdego roku przedsiębiorstwa zobowiązane są do przedstawienia Związkowi szczegółowych kalkulacji do proponowanych cen i stawek opłat, przy czym okres ich obowiązywania nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Poniżej dostępne są taryfy opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla Mieszkańców poszczególnych gmin Związku, obowiązujące w bieżącym okresie, a także taryfy z lat ubiegłych.

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2018 r. Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2017 r.

Wysokości opłat w minionych latach: Ceny i opłaty za wodę i ścieki KZG icon