Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki

KZG informuje, że z dniem 12 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328). W myśl zmienionych przepisów dotychczasowe kompetencje Rady Gminy (tu Zgromadzenia Związku) w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 1 stycznia 2018r. przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku – jako organu regulacyjnego [1].

Na obszarze działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” działa 7 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: PEWIK GDYNIA sp. z o.o., ZMPG S.A., PUK PEKO Sp. z o.o., Gdańskie Wodociągi S.A., Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp.  z o.o., AQUA SOPOT Sp. z o.o. oraz Gmina Wejherowo działająca jako przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.

W myśl obowiązujących przepisów przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. Wniosek o zatwierdzenie taryfy należy przedłożyć organowi regulacyjnemu, celem zatwierdzenia. Organ regulacyjny,  w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku ocenia projekt taryfy oraz analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wod. -kan. działalności gospodarczej. Jeżeli wynik oceny lub analizy jest pozytywny organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji.

Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest negatywny, organ regulacyjny odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia decyzji oraz nakłada obowiązek w tej decyzji, przedłożenia poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia, wskazując elementy projektu taryfy lub uzasadnienia wymagającego poprawienia.

W sytuacji gdy wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest negatywny z powodu warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wod.-kan. działalności gospodarczej, wskazujących na konieczność obniżenia cen i stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych w projekcie taryfy, a przedsiębiorstwo wod.-kan. nie przedłożyło w terminie określonym w decyzji, poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia, organ regulacyjny określa w drodze decyzji, tymczasową taryfę biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wod. – kan. Należy podkreślić, że określenie tymczasowej taryfy nie zwalnia przedsiębiorstwa wod.-kan. z obowiązku przedłożenia poprawionego projektu taryfy wraz z poprawionym uzasadnieniem. Tymczasową taryfę stosuje się do czasu wejścia w życie taryfy zatwierdzonej w trybie art. 24c ust. 2 zmienionej ustawy.

W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) również zamieszcza zatwierdzona taryfę albo tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klienta.

Zatwierdzona taryfa oraz taryfa tymczasowa wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Jeżeli organ regulacyjny nie wyda decyzji, o której mowa z art. 24c ust. 2 lub 3 w/c ustawy,  w terminie, o którym mowa w art. 24 c ust. 1 (45 dni), taryfa wchodzi w życie po upływie 120 dni od dnia doręczenia jej projektu organowi regulacyjnemu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie.

Taryfę tymczasową stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.

[1] Organ regulacyjny –  dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zgodnie z art. 27 a ustawy z dnia 27 października 2017r. (DZ. U. z 2017r. poz. 328)


Poniżej zamieszono linki do decyzji zatwierdzających taryfy:

  • AQUA Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – w dniu 16 maja 2024 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzję zatwierdzającą taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sopot, Gminy Miasta Gdynia – dzielnica Gdynia Orłowo ul. Bernadowska  na okres 3 lat. Nowa taryfa obowiązuje od 24 maja 2024 roku [DECYZJA]
  • PUK PEKO Kosakowo Sp. z o.o. – w dniu 4 sierpnia 2021 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzję zatwierdzającą taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG. Nowa taryfa obowiązuje od 12 sierpnia 2021 roku. [DECYZJA] 
  • Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. – w dniu 24 maja 2021 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG. Nowa taryfa obowiązuje od 31 maja 2021 roku.  [DECYZJA]
  • Saur Neptun Gdańsk S.A. – Taryfa dla SNG dla obszaru m. Gdynia (dzielnica Gdynia-Wielki Kack ul. Sarnia, Łosiowa, Jelenia). Taryfa obowiązuje od 19 lutego 2021r. [DECYZJA]
  • Spółka PEWIK GDYNIAw dniu 11 lipca 2023 roku Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie opublikowało decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG. Nowa taryfa obowiązuje od 19 lipca 2023 roku. [DECYZJA]
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. – w dniu 29 września 2023 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG. Nowa taryfa obowiązuje od  6 września 2023 roku. [DECYZJA]
  • Gmina Wejherowo – w dniu 18 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach dla odbiorców obsługiwanych przez Gminę Wejherowo. Nowa taryfa obowiązuje od 26 maja 2018 roku. [DECYZJA]

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2018 r.  Wysokości opłat w minionych latach: 

Ceny i opłaty za wodę i ścieki KZG icon