Pisma do organów administracji państwowej

 

Pisma do ministerstwa środowiska

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” poniżej prezentuje pisma wystosowane do organów administracji państwowej wyższego szczebla dotyczące gospodarki komunalnej na szczeblu samorządowym.

data/adresat temat korespondencje uwagi
18 grudnia 2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

dot. nowego obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi Pismo z dn. 18.12.2023 r.,

załącznik nr 1

 Odpowiedź KZG z 29.12.2023r.
26 czerwiec 2023r.
Ministerstwo Infrastruktury
Dot. Prośby o interpretację zapisów w ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw E-mail z dn. 26.06.2023 r. Odpowiedź MI z dn. 7.08.2023 r.
14 marca 2023 r.
Ministerstwo Infrastruktury
Pytanie dot. sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi E-mail z dn. 14.03.2023 r. Odpowiedź MI z dn. 19.04.2023 r.
4 lipca 2022 r.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Dot. przyjmowania paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK. Pismo z dn. 4.07.2022 r.  
16 lipca 2021 r.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Dot. projektu zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z uwzględnieniem rozszerzonej odpowiedzialności producentów Pismo z dn. 16.07.2021 r  
16 kwietnia 2021 r.
Minister Klimatu i Środowiska
Dot. uwag (propozycji zmian) do Projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu odpadów komunalnych z dnia 9 kwietnia 2021r.
Formularz zawierający uwagi KZG z dn. 16.04.2021 r. oraz odpowiedzi Ministra z dnia 23.04.2021 r.
28 października 2020 r.
Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
 Dot. stanowiska KZGW z dnia 2 października 2020 r. znak KZW.4030.18.2020 Pismo z dn.  28.10.2020 r.  w związku z reorganizacją struktury administracji rządowej, zgodnie z kompetencjami, adresat przekazał pismo KZG do Ministra Infrastruktury
28 września 2020 r.
Ministerstwo Klimatu
Dot.: problemów technicznych i merytorycznych w funkcjonowaniu systemu JAP-BDO Pismo z dn. 28.09.2020 r. Odpowiedź MŚ z dn. 20.04.2021 r.
7 września 2020 r.
Ministerstwo Klimatu 
Dot.: projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu z dn. 7.08.2020 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Pismo z dn. 7.09.2020 r.  brak odpowiedzi
31 lipca 2020 r.
Ministerstwo Klimatu
Dot.: problemów technicznych i merytorycznych w funkcjonowaniu sytemu BDO oraz JAP-BDO  Pismo z dn. 31.07.2020 r.  brak odpowiedzi
19 lutego 2019 r.
Minister Środowiska
Dot.: finansowania kosztów utylizacji i recyklingu odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych Pismo z dn. 19.02.2019 r.  brak odpowiedzi
 28 marca 2018 r.
Ministerstwo Środowiska
Dot. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 25.01.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Pismo z dn. 27.03.2018 r.   brak odpowiedzi
10 stycznia 2018 r.
Minister Środowiska
W sprawie wzorów sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pismo z dn. 10.01.2018 r.  brak odpowiedzi
20 listopada 2017 r.
Ministerstwo Środowiska
W sprawie sposobu obliczania poziomu recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pismo z dn. 20.11.2017 r. Odpowiedź MŚ z dn. 16.01.2018 r.
 
14 marca 2017 r.
Minister Środowiska
W sprawie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych Pismo z dn. 14.03.2017 r.  brak odpowiedzi  
19 października 2016 r.
Minister Środowiska, Prezes Rady Ministrów
W sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Pismo z dn. 19.10.2016 r.

Pismo z dn. 19.10.2016 r.

Odpowiedź MŚ z dn. 03.07.2017 r.  
23 lipca 2016 r.
Komisja Środowiska, Senat RP
W sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Pismo z dn. 23.07.2016 r.  brak odpowiedzi
13 lipca 2016 r.
Ministerstwo Środowiska
W sprawie projektu Rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Pismo z dn. 13.07.2016 r.  brak odpowiedzi
29 czerwca 2016 r./ Ministerstwo Środowiska W sprawie sposobu wyliczania poziomu recyklingu surowców wydzielonych z odpadów komunalnych Pismo z dn. 29.06.2016 r.  brak odpowiedzi
4 marca 2016 r./ Ministerstwo Środowiska W sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu Pismo z dn. 04.03.2016 r. Odpowiedź MŚ z dn. 24.05.2016 r.   
13 lutego 2015 r./ Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – projekt rozporządzenia Pismo z dn. 13.02.2015 r.  brak odpowiedzi  
12 grudnia 2014 r./ Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska W sprawie wyjaśnienia zapisu w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pismo z dn. 12.12.2014 r.

Pismo z dn. 18.02.2015 r.

 brak odpowiedzi
12 grudnia 2014 r./Minister Środowiska W sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniach dot. sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania, oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami Pismo z dn. 12.12.2014 r. 

Pismo z dn. 18.02.2015 r. 

 brak odpowiedzi
4 października 2014 r./ Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska W sprawie uwzględnienia w sprawozdaniach rocznych z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami Pismo z dn. 4.10.2014 r.  brak odpowiedzi  
10 lipca 2014 r./ Wiceminister Środowiska W sprawie zmian ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminach Pismo z dn. 10.07.2014 r.  brak odpowiedzi
9 kwietnia 2014 r./ Tadeusz Arkit, Poseł na Sejm RP W sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pismo z dn. 09.04.2014 r.  brak odpowiedzi
26 lutego 2014 r./ Ministerstwo Środowiska W sprawie zmian aktów prawnych dot. utrzymania porządku i czystości w gminach Pismo z dn. 26.02.2014 r.  brak odpowiedzi
23 września 2013 r./ Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska W sprawie propozycji zmian w sposobie obliczania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Pismo z dn. 23.09.2013 r.

 brak odpowiedzi