KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja

Edukacja ekologiczna powinna skutkować zwiększeniem ekologicznej świadomości społecznej, która jeśli już powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, by podjąć i realizować działania w zakresie ochrony środowiska. Przykładem takiego działania jest włączenie się do programu selektywnej zbiórki odpadów.

Niestety, pomimo przyjętej do realizacji tzw. Polityki Ekologicznej Państwa na razie ekologiczna świadomość jest nam wciąż obca. Brakuje zarówno znajomości jak i przestrzegania prawa. Nie ma silnego instynktu zbiorowego, brakuje działań ponadjednostkowych. Nic więc dziwnego, że fachowcy zgodnie twierdzą, że daleko nam do społeczeństwa o rozbudzonej świadomości społecznej.

Świadomość ekologiczna, jaka funkcjonuje w naszej społeczności, ujawnia się wyłącznie wobec zagrożeń ekologicznych. Według zgodnych wypowiedzi socjologów, oznacza to, niską wrażliwość społeczną na ten problem co pozwala prognozować osłabienie społecznego poparcia dla działań proekologicznych i ponoszenia związanych z tym kosztów. Świadomość będzie wzrastać tym bardziej im większy będzie zasięg reklamy, jej częstotliwość oraz wpływ na jednostkę.

Realizując działania w zakresie edukacji ekologicznej, Komunalny Związek Gmin prowadzi je we współpracy z placówkami oświatowymi wpisując swoje działania w podstawy programowe różnych szczebli nauczania. Prowadząc działania o charakterze promocyjno – informacyjnym Związek opiera się na badaniach socjologicznych dotyczących społecznego wpływu środków masowego przekazu na wyniki działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska na poziomie lokalnym.

edukacja ekologiczna
Ogólnokrajowy zasięg organizacji
edukacja ekologiczna
Lokalny zasięg organizacji

Wyniki badań socjologicznych potwierdzają, że podstawowym źródłem danych na temat działań ekologicznych podejmowanych przez instytucje i organizacje nie są własne doświadczenia lecz media. Na poziome krajowym jest to telewizja. Na poziomie lokalnym natomiast nie ma jednego skutecznego nośnika informacji. Dane te potwierdzają badania przeprowadzone przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w 2001r. na mieszkańcach dziewięciu dzielnic Gdyni a także miasta Redy i gminy Kosakowo oraz w 2004 r. na terenie całego obszaru Związku. Na ich podstawie nie udaje się wybrać jednego nośnika informacji. Opinie rozkładają się w równych częściach na poszczególne kanały przekazywania informacji. Oznacza to, że zastosowanie jednego z nich wyraźnie ograniczy odbiór społeczny przekazywanych informacji. Gdyby uwarunkowania ekonomiczne na to pozwalały, należałoby stosować promocję we wszystkich lokalnych mediach równolegle.

 

Realizacja Edukacji Ekologicznejedukacja ekologiczna

W zakresie edukacji ekologicznej Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje równolegle trzy zadania. Są to edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, edukacja ekologiczna dorosłych mieszkańców gmin Związku oraz promowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, w formie którą ma obecnie, realizowana jest od 1997 r zgodnie z OFERTĄ PROGRAMOWĄ na dany rok szkolny. Program opracowywany jest przez Związek i przekazywany co roku w ostatnim tygodniu sierpnia do Urzędów Miast/Gmin członkowskich oraz Urzędów Powiatowych, skąd trafia do dyrektorów placówek oświatowych.

Działania kierowane są do wszystkich placówki oświatowych z terenu Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”